Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vidiecka rada vyjadrila podporu ministrovi pôdohospodárstva

04-02-2022

Nová a pripravovaná legislatíva pre poľnohospodárov, ale aj ďalšie aktuálne témy malých a stredných farmárov dominovali počas stretnutia zástupcov Vidieckej rady na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), na ktorom sa vo štvrtok zúčastnil minister Samuel Vlčan a vedenie agrorezortu. (zľava na foto: generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Ján Baršváry, štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč, minister Samuel Vlčan, generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Zuzana Nouzovská a poradca ministra S. Vlčana Martin Ondráš).

Minister informoval zástupcov rady o návrhu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o novele zákona o pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva (330/1991), ako aj o nevyriešených reštitučných nárokoch. „Komunisti dokázali za tri roky po roku 1948 pôdu majiteľom zobrať a my sme ju nedokázali vlastníkom vrátiť ani tridsať rokov po revolúcii. Navyše aj po komasáciách majú na pôdu prednostné právo užívatelia pred majiteľmi. Túto nespravodlivosť chceme zrušiť, aby konečne došlo k férovému usporiadaniu vzťahov medzi užívateľmi pôdy a jej vlastníkmi“, vysvetlil minister Vlčan. Zástupcovia Vidieckej rady vyjadrili týmto krokom podporu a ocenili prácu, ktorú minister koná  v súvislosti s usporiadaním pozemkového vlastníctva.

Predmetom rokovania bola aj aktuálna situácia v Pôdohospodárskej platobnej agentúre po znovuzískaní trvalej akreditácie. Zástupcovia Vidieckej rady sa zaujímali o aktuálne vyhlásené výzvy v objeme 280 miliónov Eur pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov na obnovu techniky, hospodárskych stavieb a technologických zariadení.

Minister predstavil aj revolučnú zmenu v prideľovaní dotácií formou tzv. katalógových cien. Po novom už žiadateľ nemusí realizovať komplikované verejné obstarávanie, ktoré v minulosti umožňovalo umelo navyšovať ceny a celý proces realizácie neraz komplikoval. Na základe katalógu poľnohospodári budú presne vedieť, akú výšku dotácie na potrebnú techniku podľa stanovených parametrov majú nárok po splnení stanovených podmienok. Ako uviedol Vlčan, tento spôsob výrazne obmedzí „prácu“ rôznych vybavovačov, ktorí dlhé roky na vybavovaní žiadostí a získavaní podpôr pre žiadateľov formou provízií neoprávnene profitovali.

Zástupcovia Rady privítali zjednodušenie výzvy 4.1, zároveň akceptovali a pochopili vysvetlenie výzvy 50, ktorá nemala byť nikdy vyhlásená. Stalo sa to v čase dočasnej akreditácie s pravidlami kontroly hospodárnosti a oprávnenosti, ktoré boli zo strany EK priamo uvedené ako dôvod na odobratie akreditácie. Minister na stretnutí preto zopakoval, aby poľnohospodári vzhľadom na časovú náročnosť procesu vyhodnocovania svoju žiadosť prihlásenú v rámci výzvy 50 stiahli a predložili aktualizovanú žiadosť v rámci novej výzvy 4.1.  V nej  bude PPA aplikovať nové postupy vychádzajúce z procesov pridelenej akreditácie.

Účastníci stretnutia ocenili, že PPA poskytuje informácie bezodkladne v reálnom čase a v dostatočnom rozsahu, čo im umožňuje dobre sa pripraviť na čerpanie podpôr. 

Ďalej na stretnutí prediskutovali systém poradenstva a vzdelávania v rezorte. Zástupcovia ministerstva vysvetlili zámery nastavenia znalostného a informačného systému AKIS v snahe zabezpečiť dostupnosť všetkých potrebných odborných informácií z vedy a výskumu na využitie v praxi.

Vidiecka rada ocenila otvorenosť rokovania a ochotu ministerstva aktívne riešiť problémy vidieka.

V Rade je zastrešených 16 občianskych združení a poľnosamospráv, aktuálne zloženie:

 1. Vidiecka platforma
 2. Gazdovský spolok Hont – Tekov
 3. Kvalita z našich regiónov
 4. Slow Food Pressburg
 5. Regionálna agrárna komora Slovenska Dunajská Streda
 6. ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
 7. Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – Družstvo
 8. Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska
 9. Naša vlna
 10. Národná sieť Miestnych akčných skupín, Miestna akčná skupina Tekov – Hont
 11. Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov
 12. Združenie autentista Slovakia, Naturálni remeselní vinári Slovenska
 13. Skutočne zdravá škola o.z.
 14. Partnerstvo pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra, o.z.
 15. Zväz chovateľov oviec a kôz
 16. Regionálne združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska v Leviciach

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood