Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Verejná konzultácia k stratégii SPP

12-11-2020

Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zorganizovali verejnú konzultáciu k príprave Strategického plánu 2023-2027 s kľúčovými aktérmi v pôdohospodárstve. Pre protipandemické opatrenia sa toto stretnutie uskutočnilo vo virtuálnom priestore.

Takmer 40 účastníkov z rezortu pôdohospodárstva, životného prostredia, Štátnej ochrany prírody, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vidieckej platformy, Potravinárskej komory Slovenska, Agrárnej komory, Združenia mladých farmárov, Národného lesníckeho centra, Združenia vlastníkov neštátnych lesov a iných združení, organizácií, zväzov a komôr diskutovalo o Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP).  

Minister Ján Mičovský informoval o aktuálnom stave prípravy legislatívy k prechodným opatreniam na roky 2021 - 2022 a tiež novej SPP, ktorá by mala platiť od 1. januára 2023. V oboch prípadoch stále prebiehajú na bruselskej pôde trialógy, ktoré neumožňujú finálne nastavenie jednotlivých opatrení a intervencií. Slovenská republika tak stále nemá právnu istotu pri konkrétnom nastavovaní opatrení a intervencií. Aj napriek tomu sú rozpracované, a dnes aj boli prezentované zo strany štátneho tajomníka Andreja Gajdoša a generálneho riaditeľa Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Petra Bognára, prvé opatrenia týkajúce sa nastavenia ekoschém, enviroschém, ako aj základnej platby.

Účastníci verejnej konzultácie mali po odznení jednotlivých častí prezentácie aj v rámci diskusie mnohé otázky, na ktoré zástupcovia ministerstva odpovedali.

„Zaujímalo ich napr. či budú mať možnosť pripomienkovať návrhy jednotlivých intervencií. Samozrejme áno, návrhy intervencií im budú zaslané na pripomienkovanie po ich finalizácii, pretože našou filozofiou je pripraviť také opatrenia, ktoré budú čo najlepšie reflektovať potreby poľnohospodárov, lesníkov, ale i našej krajiny“ vyjadril sa druhý štátny tajomník Andrej Gajdoš.

„Tiež sa interesovali, akým spôsobom budú tvorené menšie odborné pracovné skupiny. Tie budú vytvorené hneď, keď bude jasná finálna podoba Intervenčnej stratégie a jednotlivé intervencie sa budú potom rozpracúvať v týchto menších odborných skupinách. Pri téme Zelenej architektúry boli otázky, či budú aktuálne všetky prezentované enviroschémy a ekoschémy. Účastníkom bolo vysvetlené, že bol odprezentovaný návrh týchto schém, z ktorých budú po diskusii vybrané najvhodnejšie podmienky pre SR,“ informoval generálny riaditeľ Peter Bognár.

Dnešným stretnutím sa začal proces pravidelných technických diskusií tak, aby boli zohľadnené pripomienky a požiadavky všetkých aktérov v pôdohospodárskom rezorte.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood