Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

V roku 2022 sa plocha lesov obhospodarovaná PBHL zväčšila o 21 000 ha

19-12-2022

Štátny podnik LESY SR pokračoval aj v práve končiacom sa roku s rozširovaním území, na ktorých obhospodaruje lesy v súlade s princípmi tzv. prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (PBHL). Plocha sa zväčšila o približne 21 000 ha na celkových 150 000 ha (17 % obhospodarovanej výmery v správe š. p. LESY SR). Postupný prechod na PBHL bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, cieľom je takto obhospodarovať aspoň 35 % lesných porastov s práve š. p. LESY SR v horizonte 7 - 10 rokov.

PBHL sa realizuje jemnými metódami ťažby: lesník vyberá strom z lesa individuálne a šetrne s kvalitnou technikou, resp. s pomocou ťažných koní. Výsledkom je súvislý trvalý les, ktorý zadržiava vodu v krajine, pozitívne ovplyvňuje klímu, nevysušuje a chráni vzácnu lesnú pôdu a prispieva k ochrane biodiverzity.

Na zabezpečenie adekvátneho odborného prístupu v súlade s platnou legislatívou vytvoril š. p. LESY SR pracovné miesta koordinátorov PBHL pre všetky jeho organizačné zložky. Ich hlavnou úlohou je organizovať a odborne zabezpečovať vzdelávacie aktivity, poradenskú a konzultačnú činnosť k PBHL pre pracovníkov lesníckej prevádzky.

Neodmysliteľnou súčasťou činnosti štátneho podniku je aj chov ťažných koní plemena Norik muránskeho typu v Stredisku chovu koní v Dobšinej a Veľkej Lúke. Tieto kone sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne. Tradícia ich chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950, ako šľachtiteľský chov bol uznaný v roku 1995. Prechodom nehnuteľného a súvisiaceho majetku v rámci zonácie národného parku Muránska Planina prišiel štátny podnik o zdroje na financovanie chovu ťažných koní aj pre potreby PBHL. Zároveň štátny podnik rešpektuje schválený zákon, že v rámci tohto procesu celý výnimočný chov Norika muránskeho typu prechádza na Správu Národného parku Muránska planina zriadenú Ministerstvom životného prostredia SR a vyslovuje presvedčenie, že nový správca zabezpečí nielen jeho zachovanie, ale aj jeho ďalší rozvoj pre potreby realizácie PBHL nielen na území národných parkov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood