Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Usmernenie k registrácii zvierat bez známeho pôvodu

10-02-2022

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. a)  a písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) usmerňuje regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“), Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. (ďalej len „PS SR“) a všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby v procese registrácie zvierat ovce, kozy, ošípané bez známeho pôvodu, neoznačené, resp. neregistrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“).

  • Podľa § 19 zákona o veterinárnej starostlivosti musia byť všetky hospodárske zvieratá identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v CEHZ.
  • Podľa § 40a zákona o veterinárnej starostlivosti vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvieratá alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

Podrobnosti identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat sú popísané vo vyhláškach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:

  • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov,
  • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s uvedenými právnymi predpismi na identifikáciu a registráciu oviec, kôz a ošípaných, ŠVPS SR usmerňuje postup registrácie oviec, kôz a ošípaných, ktoré sú neoznačené, bez známeho pôvodu, resp. neregistrované v CEHZ nasledovne:

Odo dňa 01.05.2022 nebudú môcť držitelia zvierat druhu ovca, koza a domáca ošípaná nahlásiť do registrovaného chovu v CEHZ, zviera, ktoré nemá známy pôvod. To znamená, že nebude možné nahlásiť do CEHZ zvieratá, ktoré pochádzajú z  chovov neregistrovaných v CEHZ alebo zvieratá pochádzajúce z iných krajín, ktoré nesprevádza veterinárne osvedčenie, osvedčujúce alebo preukazujúce pôvod zvierat.

Po 01.05.2022 v CEHZ nebudú spracované tlačivá „Hlásenie zmien oviec/kôz a Hlásenie zmien v počte ošípaných“, ktoré budú obsahovať udalosť s kódom:

  • 21 zaregistrovanie staršieho žijúceho barana
  • 22 zaregistrovanie staršej žijúcej ovce/bahnice pre ovce a pre kozy
  • 23 zaregistrovanie staršieho žijúceho capa
  • 24 zaregistrovanie staršej žijúcej kozy 
  • 20 nahlásenie počiatočného stavu/počtu novo označených ošípaných pre ošípané.

Hlásenia s uvedenými kódmi prijaté do CEHZ po 01. máji 2022 nebude môcť CEHZ spracovať. O prijatom hlásení s požiadavkou registrácie oviec, kôz, ošípaných s neznámym pôvodom CEHZ informuje e-mailovou poštou príslušnú RVPS.

RVPS vykonaním úradnej kontroly identifikácie a registrácie zvierat na mieste preverí dôvod zaslania hlásenia o zvieratách bez pôvodu.

Riaditelia regionálnych veterinárnych a potravinových správ zabezpečia, aby toto usmernenie mali k dispozícií všetci úradní veterinárni lekári – veterinárni inšpektori, ktorí vykonávajú veterinárne kontroly na úseku identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat, zdravia a ochrany zvierat, úseku hygieny potravín živočíšneho pôvodu a na úseku vedľajších živočíšnych produktov, v pôsobnosti RVPS a dodržiavali vyššie uvedené postupy.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood