Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Tlačová správa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k vývoju priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín v roku 2016

24-01-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa  24.1.207 zverejnilo na svojom webovom sídle (v časti Potravinárstvo a obchod → obchod → dodávateľský potravinový reťazec → dokumenty → Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku) pravidelnú mesačnú informáciu o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín v roku 2016 a informáciu o medziročnom porovnaní vývoja priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných druhov potravín v decembri rokov 2014 až 2016.

Informácie boli spracované na základe oficiálnych údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Podľa týchto údajov priemerná spotrebiteľská cena, ministerstvom sledovaných vybraných potravín, dosiahla v roku 2016 úroveň 2,05 Eur za mernú jednotku, čím sa dosiahla úroveň roku 2011. Najvyššia úroveň týchto cien bola dosiahnutá v roku 2013, konkrétne 2,22 Eur za mernú jednotku.

Toto zníženie určite to súvisí aj s opatrením vlády Slovenskej republiky z roku 2015, ktorým s ohľadom na spoločenský a ekonomický význam poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a vzhľadom na ekonomickú situáciu obyvateľstva pristúpila k zníženiu sadzby dane z pridanej hodnoty na vybrané potraviny, ktoré schvália Národná rada SR zákonom č. 268/2015 Z. z. ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Podľa informácie o medziročnom porovnaní vývoja priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných druhov potravín v decembri rokov 2014 až 2016, klesli tieto ceny oproti decembru 2014 z 2,18 Eur a oproti decembru 2015 z 2,15 za mernú jednotku na spomínaných 2,05 v decembri 2016.

Ministerstvo, aj na základe výsledkov prieskumov (monitoringov) vykonaných Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Potravinárskou komorou Slovenska, Agrárnou komorou Slovenska a  Jednotou dôchodcov Slovenska a na základe dostupných údajov Štatistického úradu SR, môže konštatovať, že základné ciele (zníženie spotrebiteľských cien vybraných potravín so zníženou sadzbou DPH) stanovené vládou Slovenskej republiky sa naplnilo.

Bratislava 24. januára 2017


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood