Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Spúšťame výzvu na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na poľnohospodársku udržateľnosť a produktivitu

30-09-2022

Žiadatelia o podporu na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva (EIP) budú môcť podávať žiadosti od 24. októbra, keď bude výzva zverejnená na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Z  Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022 je na ňu vyčlenených viac ako 10 miliónov EUR. Prostriedky sú určené na zlepšenie transferu inovácií medzi výskumnou a aplikačnou sférou.

EIP je inovatívny prístup zameraný na zabezpečovanie spoločenských prínosov, posilňuje vzájomnú spoluprácu a riešenie problémov prostredníctvom prepojení. Poskytuje vhodné podmienky na spoluprácu výskumných a inovačných partnerov a na dosahovanie lepších a rýchlejších výsledkov v porovnaní s existujúcimi prístupmi. Cieľom EIP je zabezpečiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora a zaistiť stabilné dodávky potravín, krmív a bio-materiálov, a to posilňovaním inovácií a prepájaním existujúcich politík a nástrojov.

Oprávnenými  žiadateľmi sú subjekty pôsobiace v oblasti vedy, výskumu, poľnohospodárstva, potravinárstva alebo lesného hospodárstva. Operačné skupiny Európskeho inovačného partnerstva môžu požiadať o podporu, ktorá je súčasťou PRV 2014 – 2022, podopatrenie 16.1. – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva,  do výšky 200 000 EUR oprávnených výdavkov. Na zaradenie žiadateľa do typu regiónu je považovaná lokalita, kde sa vynaloží viac ako polovica oprávnených výdavkov.

Zároveň  spúšťame  v poradí druhú výzvu na predkladanie obsahových námetov č. 2/2022 v rámci PRV 2014 – 2022.  Tie obsahové námety, ktoré budú disponovať kladným stanoviskom sa budú môcť, v rámci výzvy, uchádzať o vyššie spomenutý nenávratný finančný príspevok.