Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Spúšťame výzvu na projekty pre chovateľov a spracovateľov produktov z rýb

01-02-2022

Úspešní žiadatelia budú môcť prostriedky použiť na modernizáciu, či výstavbu nových budov súvisiacich so spracovaním rýb, nákup technológií, zariadení a vozidiel. Cieľom výzvy je zavedenie nových a vylepšenie existujúcich produktov z rýb a celková modernizácia spracovateľských prevádzok. Podmienky získania peňazí z výzvy sú zjednodušené na nevyhnutné minimum, ktoré stanovuje Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. MPRV SR tým vychádza v ústrety združeniam chovateľov a spracovateľov rýb, ktoré upozorňovali na komplikovaný systém a byrokraciu pri podávaní žiadostí.

,,Verím, že vďaka zjednodušeniu bude o výzvu záujem a prostriedky z Operačného programu Rybné hospodárstvo reálne pomôžu inovovať prevádzky spracujúce ryby a tak zvýšiť podiel slovenských rýb na našich pultoch. Zároveň chcem oceniť prácu kolegov, ktorí v uplynulom roku pracovali na reštarte OP Rybné hospodárstvo. Vďaka kladným výsledkom auditu nám EK odblokovala platby a refunduje oprávnené výdavky žiadateľov,“ uviedol minister Samuel Vlčan.  

MPRV SR verí, že odblokovanie platieb a spustenie preplácania zo strany Európskej komisie už predložených a skontrolovaných žiadostí o platbu, bude mať pozitívny vplyv na opätovné získanie dôvery v sektore chovateľov rýb tak, aby sme odvrátili riziko vrátenia časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z OP Rybné hospodárstvo.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood