Facebook Statistics

Aktuality

Sprístupnenie testovacích integračných služieb pre GSAA 2020

19-03-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje žiadateľom a poskytovateľom integračných služieb, že bolo sprístupnené testovanie pre integráciu do IS GSAA pre kampaň 2020. Testovacie integračné služby sú prístupné na URL adresách spolu s testovacími volaniami týchto služieb. Potrebné URL adresy a súbory nájdete v "Dokumenty na stiahnutie" - https://www.mpsr.sk/integracny-manual-pre-is-gsaa/1372-200-1372-14225/  - pod názvom „Integračný manuál pre IS GSAA“.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood