Facebook Statistics

Aktuality

Sprístupnenie integrácie GSAA pre kampaň 2020

06-04-2020

Text:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje žiadateľom a poskytovateľom integračných služieb, že bola spustená integrácia do IS GSAA pre kampaň 2020. Upozorňujeme žiadateľov a poskytovateľov integračných služieb, že pre kampaň 2020 neplatia priradenia žiadostí z kampane 2019. Každý žiadateľ musí svojho integrátora poveriť správou svojej žiadosti pre kampaň 2020 prostredníctvom webovej aplikácie. Integračné služby sú prístupné na nasledovných URL adresách v "Dokumenty na stiahnutie" - https://www.mpsr.sk/integracny-manual-pre-is-gsaa/1372-200-1372-14225/ - pod názvom „Nové URL adresy pre GSAA 2020“.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood