Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko prispieva k plneniu Strategického plánu pre lesy OSN aj podporou mimoprodukčných funkcií lesov

19-05-2023

V New Yorku sa minulý týždeň skončilo osemnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 18). V rámci technických rokovaní prezentovali členské krajiny OSN svoje aktivity, ktoré realizujú pri plnení Strategického plánu OSN pre lesy. Strategickým cieľom tohto plánu je zastavenie úbytku výmery a degradácie svetových lesov a podpora ich udržateľného využívania do roku 2030.

Rokovania Fóra sa uskutočnili od 8. do 12. mája 2023 v ústredí OSN v New Yorku. Tohtoročné zasadnutie bolo technickej povahy, čo znamenalo, že prítomní delegáti sa okrem iného zamerali na prezentáciu konkrétnych aktivít, ktorými ich krajiny prispievajú k realizácii Strategického plánu OSN pre lesy a plneniu globálnych cieľov pre lesy. Tento plán je základným nástrojom medzinárodného spoločenstva v boji proti odlesňovaniu a degradácii lesov a pri podpore zodpovedného a udržateľného využívania lesov vo svete. Ešte v roku 2017 stanovil globálne ciele pre lesy, ktoré je potrebné naplniť do roku 2030.

Naliehavosť plnenia týchto cieľov je zjavná v kontexte krízy, ktorej čelí globálna spoločnosť – meniaca sa klíma, klesajúca biodiverzita, či aktuálne aj negatívne dopady pandémie a vojnových konfliktov na hospodárstvo a životy ľudí. Jednotlivé krajiny preto realizujú konkrétne opatrenia, ktoré zlepšia príspevok lesov k potrebnej pozitívnej zmene. Tieto opatrenia sa môžu stať súčasťou tzv. dobrovoľných národných príspevkov (VNC, Voluntary National Contributions) k plneniu Strategického plánu OSN pre lesy.

Slovensko v rámci osemnásteho zasadnutia Fóra informovalo o svojom príspevku k plneniu globálnych cieľov pre lesy formou podpory plnenia mimoprodukčných funkcií lesov. Podľa svojej vyhlášky č. 226/2017  MPRV SR od roku 2017 poskytlo na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov takmer 22 miliónov eur obhospodarovateľom lesov na Slovensku. Mimoprodukčnými funkciami lesov sú ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia.

Ide o jedno z množstva opatrení, ktorými Slovensko prispelo od roku 2017 k plneniu Strategického plánu OSN pre lesy. Podporou mimoprodukčných funkcií prispela naša krajina najmä k plneniu globálneho cieľa pre lesy 1 a to konkrétne k zlepšeniu odolnosti a adaptívnej kapacity lesov voči prírodným katastrofám a dopadom zmeny klímy. Ďalej k plneniu globálneho cieľa pre lesy 2, konkrétne podporou lesných ekosystémových služieb a ich príspevku k sociálnemu, ekonomickému a environmentálnemu rozvoju vrátane ochrany biodiverzity a zmiernenia zmeny klímy a globálneho cieľa pre lesy 4 a to zvýšením finančnej podpory na realizáciu udržateľného hospodárenia v lesoch. Týmto úsilím sme zároveň prispeli k plneniu globálneho rozvojového cieľa 15 (podpora života na pevnine).

Fórum o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF) je najvyššie postaveným orgánom v systéme tejto organizácie, ktorý sa zaoberá agendou lesov na globálnej úrovni v celom rozsahu ekonomických, environmentálnych a sociálnych aspektov. Poskytuje medzivládnu platformu pre globálny politický dialóg a tvorbu politík o lesoch. Základným dokumentom globálnej politiky o lesoch je Strategický plán OSN pre lesy na roky 2017-2030, ktorý bol prijatý Valným zhromaždením OSN 27. apríla 2017. Členmi Fóra je 197 krajín. Viac informácií na www.un.org/esa/forests.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood