Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko má vyššiu lesnatosť ako je európsky priemer

16-12-2022

Zelená správa, alebo inak Správa o lesnom hospodárstve (LH) v SR za rok 2021 obsahuje informácie o aktuálnom stave LH, lesov a ich obhospodarovaní k 31. 12. 2021. Slúži ako informačný materiál na podporu rozhodovania a riadenia LH SR a napĺňa požiadavky informovanosti odbornej a laickej verejnosti. Správa o lesnom hospodárstve uvádza nielen hodnoty jednotlivých ukazovateľov, ale aj faktory a okolnosti, ktoré ich ovplyvňujú.

Dnes z nej vyberáme niekoľko pozitívnych informácií. Tou najpotešiteľnejšou je, že výmera lesných pozemkov a lesných porastov sa v SR dlhodobo zvyšuje. Priemerne sa ročne zvýšila o 1 003 ha. Vďaka tomu je Slovensko 13. najlesnatejšia krajina spomedzi 43 európskych štátov a má vyššiu lesnatosť ako je priemer Európy (34,8 %) aj EÚ-28 (38,3). Na jedného obyvateľa SR tak pripadá 0,36 ha lesa.

V súčasnosti sú v lesoch SR historicky najvyššie zásoby dreva v dôsledku aktuálneho nerovnomerného vekového zloženia s vyšším zastúpením starších lesov. V SR tiež prevládajú stabilnejšie listnaté a zmiešané lesy, ktorých zastúpenie sa dlhodobo zvyšuje. Rovnako sa zvyšuje aj podiel prirodzenej obnovy lesa a v roku 2021 dosiahol 41 %.

Zaujímavým údajom je aj to, že v zahraničnom obchode s drevom pokračoval pozitívny trend zvyšovania dovozu dreva vrátane sortimentov vyššej kvality, ktorý po prvýkrát prevýšil vývoz sortimentov surového dreva o 391 tisíc m3 – inak povedané, prvýkrát sme na Slovensko viac dreva doviezli, ako sme z neho vyviezli. S tým súvisí aj objem domáceho spracovania dreva – ten sa medziročne zvýšil o 12,5 %, čím sa obnovil pozitívny trend jeho rastu  z  predošlých  rokov.  Celkový  objem  CO2  viazaného  vo  výrobkoch z dreva v SR sa tak zvýšil o 0,032 mil. ton na úroveň 2,072 mil. ton, čím lesnícko-drevársky sektor významnou mierou prispieva k ochrane ovzdušia.

Na záver dodáme, že Správa o LH v SR je podobne ako v roku 2020 doplnená údajmi o stave vybraných kvantitatívnych ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v SR v porovnaní s regiónmi Európy. Z porovnania vypracovaného na základe údajov Správy o stave európskych lesov (State of Europe´s forests, 2020) vyplýva, že SR, na rozdiel od viacerých iných európskych krajín, bola schopná predložiť spoľahlivé údaje pre väčšinu hodnotených kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, čím preukázala vysokú kvalitu zisťovania a hodnotenia stavu lesov, LH a súvisiacich informačných systémov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood