Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovenská pôda je naším národným bohatstvom, ktoré musíme chrániť

19-10-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo návrh novely zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. 

Bezprostredným podnetom pre túto iniciatívu bol postup maďarskej vlády, ktorá založila štátny kapitálový fond, ktorý mal byť používaný výlučne na nákup poľnohospodárskej pôdy v susedných štátoch. Po diplomatickom tlaku zo strany Slovenska síce maďarská vláda  zo svojho zámeru ustúpila, ale otázka ochrany pôdy zostala naďalej aktuálna.

„Včera na koaličnej rade som predstavil návrh novely zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. Strana SaS reagovala na návrh rezervovane. Výsledkom je dohoda o vytvorení expertnej pracovnej skupiny. Jej členmi budú zástupcovia všetkých štyroch koaličných strán a gestorom bude hnutie OĽANO a MPRV SR. Úlohou skupiny bude posúdiť a upraviť návrh tak, aby spĺňal požiadavky všetkých koaličných partnerov,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Za hlavnú úlohu považuje MPRV SR predísť riziku, že v SR sa nadobúdateľmi poľnohospodárskych pozemkov budú stávať bez akejkoľvek kontroly iné štáty. Rovnako je nevyhnutné zabrániť tomu, aby v SR nadobúdali vlastníctvo pozemkov osoby, ktoré na tento účel dostali finančnú podporu v rozpore so záväznými pravidlami spoločného trhu EÚ. Preto MPRV SR navrhlo  zaviesť v takýchto prípadoch dva regulačné nástroje.

Prvým je zavedenie predkupného práva štátu a vybraných subjektov verejného sektora. Druhým je  priamy zákaz nadobudnutia poľnohospodárskeho pozemku členským štátom a subjektmi z takého členského štátu, v ktorom sa nakupovanie pôdy financuje z verejných zdrojov v rozpore so Zmluvou o fungovaní EÚ.

Popritom, s cieľom dosiahnutia maximálnej transparentnosti, verejnosti a rovnosti šancí na trhu s poľnohospodárskymi pozemkami, navrhuje zaviesť povinné zverejňovanie všetkých ponúk na prevod poľnohospodárskych pozemkov a prejavovania záujmov o tieto pozemky. Toto zverejňovanie umožní prehľad o disponibilnej pôde, o cenách požadovaných vlastníkmi pôdy a o záujme o tieto pozemky.

Zároveň toto zverejňovanie umožní aktívne uplatňovanie predkupného práva štátu a vybraných subjektov verejného sektora.

Minister Samuel Vlčan sa dnes stretol aj s predsedom Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR Jaroslavom Karahutom, ktorý mu odovzdal svoj poslanecký návrh na rozšírenie ústavnej ochrany pôdy.

,,Môj návrh novely Ústavy SR  je skĺbením všetkých zásadných spoločenských požiadaviek a potrieb v oblasti ochrany slovenskej pôdy. Návrh vychádza z mojich reálnych skúseností a je v plnom súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými záväzkami a Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Výsledkom tejto ústavnej zmeny bude nielen ochrana pri predaji pôdy, ale aj ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy z hľadiska jej dlhodobej udržateľnosti  ako v oblasti produkčnej, tak aj v oblasti plnenia jej environmentálnej a klimatickej funkcie,“ spresnil predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood