Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Revolučná zmena manažmentu vody v krajine

18-10-2021

Odvodňovacie kanály budú po novom prispievať k zvýšeniu zásob vody na poliach.

Dlhé roky slúžiace odvodňovacie sústavy v poľnohospodárskej krajine získavajú novú funkciu. Budú zvyšovať zásoby vody pre poľnohospodárov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spolu so štátnym podnikom Hydromeliorácie spúšťa projekt adaptácie odvodňovacích kanálov na dĺžke 267 km v odvodňovacích sústavách. Na tento projekt bude vyčlenená suma 30 miliónov €, vrátane projekčných nákladov, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania. Projekt bude podporený zo zdrojov Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.

Súčasťou projektu je aj adaptácia dvoch odvodňovacích sústav s čerpacími stanicami, aby zabránili podmáčaniu pôd a zároveň aby slúžili na zavodňovanie krajiny v čase sucha: ,,Pred pár desiatkami rokov štát vybudoval sieť kanálov, aby sme odvodnili mokrade a vysušenú pôdu sme využili na poľnohospodársku produkciu. Dnes nás klimatická zmena mobilizuje zadržiavať vodu v krajine. Sama sa tam však nevráti, preto bude mať projekt revitalizácie odvodňovacích sústav dvojakú funkciu: ochranu poľnohospodárskej pôdy pred povodňami i suchom,“ uviedol minister Samuel Vlčan. „ Kanál bude delený systémom prehrádzok tak, aby spomaľovali tok vody a podporovali jej vsakovanie do podložia.“

„Dnes sa pozornosť médií pri riešení dôsledkov klimatickej zmeny sústreďuje na znižovanie emisií oxidu uhličitého vznikajúcich spaľovaním fosílnych palív. Menej pozornosti sa venuje mechanizmu odčerpávania CO2 z atmosféry. Pritom najmasívnejším systémom spotreby CO2 z ovzdušia je jeho viazanie do rastlín, stromov a pôdy v procese fotosyntézy. A ako všetci vieme, pre optimálny rast biomasy potrebujeme viac vody v krajine. Viac vody v krajine znamená intenzívnejšia fotosyntéza a zelenšia krajina v každom počasí,“ vysvetlil poradca ministra Martin Kováč.

MPRV SR preto spúšťa realizáciu súboru opatrení, ktorých spoločným cieľom je bránenie ďalšiemu vysušovaniu a zvyšovanie objemu zadržanej vody v krajine.

Prvým z opatrení je projekt adaptácie odvodňovacích kanálov na dĺžke 267 km v odvodňovacích sústavách.

V rámci projektu realizáciou týchto vodozádržných opatrení dokážeme zvýšiť kapacitu dotknutých úsekov krajiny zhruba o 5 miliónov m3, ktorá následne umožní zlepšiť zásoby a disponibilitu pôdnych a podzemných vôd zhruba od 15 do 25 miliónov m3 každý rok.

Realizáciou ďalších opatrení v poľnohospodárskej a lesnej krajine, ako sú hradenie eróznych rýh, hradenie údolníc, zmena manažmentu dažďovej vody na lesných a poľných cestách, zvážniciach a približovacích linkách; orba a siatie po vrstevnici a bezorbovými metódami hospodárenia na pôde; obnova medzí, realizácia zasakávacích pásov po vrstevnici v poľnohospodárskej krajine, či obnova mokradí a výstavba malých vodných nádrží, chceme zvýšiť do roku 2030 každoročné zásoby a disponibilitu vodných zdrojov v lesopoľnohospodárskej krajine o ďalších minimálne 250 miliónov m3 vody. Potenciál zadržiavania dažďovej vody na Slovensku je veľký a agrorezort v tom bude aktívny. V budúcom programovom období preto chceme dosiahnuť, aby boli aj krajinné prvky (tzv. modrá a zelená infraštruktúra v krajine), ktoré zachytávajú a zadržiavajú v krajine vodu, zahrnuté do plôch, na ktoré môžu poľnohospodári čerpať priame platby, a tým ich zapojiť do aktívnej spolupráce na revitalizácii vyschnutej krajiny budovaním vodozádržných prvkov.

Zlepšenie schopnosti krajiny zachytávať dažďovú vodu má mnohonásobný pozitívny efekt nielen pre poľnohospodárov. Krajina je odolnejšia voči náhlym prívalovým dažďom, následne voči erózii pôdy, zároveň voda ochladzuje krajinu. Vďaka zvýšenému objemu vody v pôde môžu rastliny produkovať v procese fotosyntézy viac kyslíka, čo v konečnom dôsledku prispieva k zníženiu rizík, ako aj následkov globálneho otepľovania. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood