Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Prvý krok k novému Národnému lesníckemu programu

18-12-2019

Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválila 12.12.2019 tzv. vstupnú správu k novému Národnému lesníckemu programu pre obdobie rokov 2021 – 2030. Ministerstvo vypracovalo túto správu v spolupráci s Národným lesníckym centrom a Technickou univerzitou vo Zvolene. Vstupná správa bola takisto prezentovaná na zasadnutí Lesnícko-drevárskej rady, kde majú svoje zastúpenie aj vlastníci neštátnych lesov SR, spracovatelia dreva, Slovenská lesnícka komora a ďalší. Vstupnou správou sa začínajú ďalšie fázy prípravy strategického dokumentu, ktoré sú bližšie špecifikované v materiáli „Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 197/2017 z 26.4.2017.

Vláda SR v roku 2007 schválila uznesením č. 549/2007 z 27.6.2007 Národný lesnícky program SR, ktorého platnosť skončí 31.12.2020. S ohľadom na to, že lesné hospodárstvo SR potrebuje nadviazať na uvedený strategický dokument bezprostredne v roku 2021 s návrhom riešení aktuálnych hlavných problémov, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva sa rozhodla predložiť porade vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR návrh nového strategického dokumentu. Vyhodnotenie doteraz platného Národného lesníckeho programu vláda SR vzala na vedomie na svojej 160. schôdzi 12.6.2019.  

Vypracovanie národných lesníckych programov vyplýva z medzinárodných dohôd, na ktorých realizácii sa SR podieľa. Koncepcia národného lesníckeho programu je medzinárodne ukotvená a široko akceptovaná. Po prvý raz ju definovala Ministerská konferencia o ochrane lesov Európy v roku 2011, v rámci ktorej bola prijatá rezolúcia a vypracovaná metodika pre jeho tvorbu a realizáciu.

Proces tvorby verejnej stratégie je rozdelený do siedmich fáz. Cieľom vstupnej správy, ktorá je výstupom prvej fázy tvorby verejných stratégií,  bolo najmä identifikovať aktuálne hlavné problémy lesného hospodárstva, ich príčiny a dopady a navrhnúť víziu a hlavé ciele budúceho Národného lesníckeho programu. Vstupná správa identifikovala najmä tieto okruhy problémov: environmentálny, spoločenský (sociálny) a ekonomický. Environmentálny okruh problémov definuje príčiny a dopady zmeny klímy na lesy a navrhuje ich riešenia prostredníctvom mitigačných a adaptačných opatrení. Spoločenský (sociálny) okruh problémov obsahuje opis súčasného stavu transformácie vlastníckych vzťahov k lesným pozemkom, problematike ľudských zdrojov v lesnom hospodárstve, ako aj stretu rôznych záujmov v lesoch a výkonu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva. Ekonomický okruh problémov sa venuje konkurencieschopnosti lesného hospodárstva, technológiám a infraštruktúre, efektívnemu využívaniu domácich zdrojov surového dreva, produkcii drevnej biomasy na energetické využitie, financiám a ekonomike v lesnom hospodárstve. V rámci jednotlivých okruhov problémov sú zadefinované tri ciele. Environmentálnym cieľom sú diverzifikované lesy pripravené lepšie odolávať zmene klímy, ekonomickým cieľom je lesné hospodárstvo ako základ modernej bioekonomiky vidieka a spoločenským cieľom je prosperujúca spoločnosť, nekonfliktne využívajúca všetky funkcie lesov.

Príprava nového Národného lesníckeho programu bude realizovaná za účasti všetkých zainteresovaných strán v priebehu roku 2020 formou okrúhlych stolov a nový Národný lesnícky program bude predložený na schválenie vláde SR začiatkom roku 2021.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood