Facebook Statistics

Aktuality

Predbežná informácia

11-05-2017

Pripravovaný právny predpis
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Základné ciele právnej úpravy

Základnými cieľmi pripravovanej novely zákona o veterinárnej starostlivosti doplnenie definícií vlastníka, držiteľa a osoby oprávnenej disponovať so zvieratami, aby sa predchádzalo k pochybnostiam v praxi pri definovaní práv a povinností vo vzťahu k zvieratám, dopĺňajú sa kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy resp. regionálnych veterinárnych a potravinových správ v reflexii na problémy vyplývajúce z praktického výkonu veterinárnych kontrol alebo prameniace z novoprijatej legislatívy Európskej únie v oblasti veterinárnej starostlivosti resp. potravín živočíšneho pôvodu. Návrh zákona upravuje príslušné ustanovenia o identifikácii a registrácii zvierat  ako aj osobitne psov, mačiek a fretiek v spojitosti s ustanoveniami o živých nálezoch zvierat a umiestňovaní zvierat do útulkov a karanténnych staníc, upravuje povinnosti súkromných veterinárnych lekárov v súvislosti s identifikáciou a registráciou  spoločenských zvierat.

Návrh zákona je zaradený do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017 s termínom predloženia na rokovanie vlády v septembri 2017.

Predmetom návrhu zákona bude podrobne upravovať zriaďovanie útulkov a karanténnych staníc a umiestňovanie zvierat do nich a zriaďovanie štátnych staníc pre zvieratá na určené účely upravené v zákone. Dochádza aj k doplneniu Občianskeho zákonníka pokiaľ ide o vylúčenie živého zvieraťa z definície veci ako takej s tým, že ustanovenia o veciach sa budú vzťahovať primerane aj na živé zvieratá pokiaľ to neodporuje ich povahe..

Zhodnotenie súčasného stavu

V súčasnosti v zákone o veterinárnej starostlivosti chýba povinná identifikácia spoločenských zvierat, kompetencie veterinárnych inšpektorov sú nedostačujúce. Návrh zákona by mal zjednodušiť a skrátiť dobu, po ktorej stráca bývalý vlastník opusteného alebo strateného zvieraťa vlastnícke právo k zvieraťu s tým, že vlastníctvo prejde na štát.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či  návrhov v rámci vecného zamerania podľa bodu 2 počas mesiaca máj 2017.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
e - mail: kristina.mouelhi@land.gov.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania

jún 2017


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood