Facebook Statistics

Aktuality

Predbežná informácia

04-05-2017

Pripravovaný právny predpis:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou

Základné ciele právnej úpravy:
Navrhovaným nariadením vlády Slovenskej republiky bude nahradené doterajšie nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou.
Právny základ navrhovaného nariadenia vlády Slovenskej republiky je ustanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347 20.12.2013) v platnom znení a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. ES L 347 20.12.2013) v platnom znení. Navrhované nariadenie vlády Slovenskej republiky je potrebné pre zabezpečenia správneho fungovania organizácií výrobcov ovocia a zeleniny v  Slovenskej republike v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov podľa nových právnych noriem, ktoré budú ustanovené prijatím nových delegovaných a vykonávacích aktov Európskej komisie.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Kontaktné údaje
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
telefón: +421 2 59 266 342
            +421 2 59 266 370

email: viera.baricicova@land.gov.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:
Jún 2017


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood