Facebook Statistics

Aktuality

Predbežná informácia

25-04-2017

Pripravovaný právny predpis:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z.

Základné ciele právnej úpravy:
Účelom návrhu je v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a na poznatky z aplikačnej praxe upraviť niektoré aspekty vlastníckych vzťahov k spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaným nehnuteľnostiam, činnosti pozemkových spoločenstiev a konaní o zápisoch do registra pozemkových spoločenstiev s cieľom zabezpečiť riadnu starostlivosť o lesy a poľnohospodársku pôdu.
Pripravovaný návrh zákona bude upravovať najmä podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spresnenie procesu zrušenia a zániku pozemkového spoločenstva a zabezpečenie obhospodarovania lesov a poľnohospodárskej pôdy, možnosť slobodného vystúpenia zo spoločenstva pri spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, špecifikovať možnosť nadobúdania podielov spoločenstvom, upraviť účastníctvo v konaní o zápise a v konaní o zrušení spoločenstva.
Návrh zákona bude ďalej upravovať pôsobnosť a kompetencie orgánov štátnej správy, ktoré budú zabezpečovať vymožiteľnosť zákona prostredníctvom výkonu štátnych dozorov, ako aj správne delikty v prípade porušení tohto zákona.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Krchňavá
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
email: petra.krchnava@land.gov.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:
Jún 2017


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood