Facebook Statistics

Aktuality

Predbežná informácia

23-12-2016

PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA

(podľa §  9 zákona č.  400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

č. 4214/2016-510

  1. Pripravovaný právny predpis

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

  1. Základné ciele právnej úpravy

Návrh nariadenia vlády sa predkladá z dôvodu potreby prijatia vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth (Ú. v. EÚ L 327, 2. 12. 2016).

  1. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia poľnohospodárstva, odbor rastlinnej výroby
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
email: elena.glvacova@land.gov.sk

  1. Predkladaný termín začatia pripomienkového konania:

január 2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood