Facebook Statistics

Aktuality

Predbežná informácia

13-12-2016

(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Číslo: 4072/2016-520

  1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev (ďalej len „vyhláška“)

  1. Základné ciele právnej úpravy:

Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe a európskej legislatívy, konkrétne čl. 2 delegovaného Nariadenia komisie (EÚ) 2015/1366, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady EÚ č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva musia mať členské štáty spoľahlivú metódu  na určenie počtu včelstiev pripravených na prezimovanie každoročne v období od 1. septembra do 31. decembra. Na základe celkového počtu včelstiev následne Únia prideľuje členským štátom  finančný príspevok na včelárske programy na trojročné obdobie. Vychádzajúc z praxe, vyhláška zahŕňa aj rozsiahlu zmenu ustanovenia § 3 a podrobne upravuje postup nahlasovania resp. registrácie včelstiev pri kočovaní. Zároveň dopĺňa nové ustanovenie o označovaní včelnice a stanovišťa včelstiev. Nová vyhláška čiastočne mení prílohy č. 1 a č. 3, výrazne mení prílohu č.2 a dopĺňa  prílohu č. 4, ktorá slúži iba ako vzor, nakoľko vlastník včelstiev bude on-line nahlasovať potrebné údaje do centrálneho registra včelstiev.

  1. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Kontaktné údaje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia poľnohospodárstva, odbor živočíšnej výroby
Sekcia legislatívy, odbor legislatívy
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
telefón: +421 2 59266551
e-mail: stanislava.noskovicova@land.gov.sk

  1. Predkladaný termín začatia pripomienkového konania:

december 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood