Facebook Statistics

Aktuality

Predbežná informácia

13-12-2016

(podľa §  9 zákona č.  400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Číslo: 4071/2016-520

  1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

  1. Základné ciele právnej úpravy:

Z dôvodu rozsahu zmien, vyplývajúcich zo schváleného   Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2017 až 2019 (ďalej len „včelársky program“) a európskej legislatívy je potrebné vypracovať nové nariadenie vlády (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa ustanovia pravidlá poskytovania pomoci vo včelárskom sektore.

Nariadenie zahŕňa nové obdobie trvania včelárskeho roka od 1. augusta do 31. júla, ktoré sa mení v súlade s čl. 2  Vykonávacieho Nariadenia komisie (EÚ) 2015/1368,  ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva.   V zmysle schváleného včelárskeho programu a čl. 55 ods. 4 Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, naradenie zahŕňa okrem opatrení Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam, Kontrola varroázy, Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu, Podpora obnovenia stavu včelstiev, Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu  v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov aj  dve nové opatrenia: Monitorovanie trhu a Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu.

  1. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Kontaktné údaje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia poľnohospodárstva, odbor živočíšnej výroby
Sekcia legislatívy, odbor legislatívy
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
telefón: +421 2 59266551
e-mail: stanislava.noskovicova@land.gov.sk

  1. Predkladaný termín začatia pripomienkového konania:

december 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood