Facebook Statistics

Aktuality

Predbežná informácia

05-12-2016

PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA

(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

číslo: 3902/2016-510

1. Pripravovaný právny predpis:

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní výnimočnej pomoci v sektore mlieka a bravčového mäsa

2. Základné ciele právnej úpravy:

Ustanovenie objektívnych a nediskriminačných kritérií poskytovania výnimočnej pomoci pre sektor mlieka a bravčového mäsa podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych zvierat (Ú. v. EÚ L 242, 9.9.2016).

3. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Uvádzame, že konzultácie prebiehali v rámci zasadania pracovnej skupiny pre ošípané a bravčové mäso pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa 27.09. 2016.

Na zasadaní tejto pracovnej skupiny došlo v súlade s časťou I. bodom 5.8 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov v znení neskorších uznesení vlády SR k dohode s podnikateľmi, že vzhľadom na jednoznačnosť cieľa návrhu vykonávacieho predpisu nie sú potrebné ďalšie konzultácie v trvaní štyroch týždňov.

Konzultácie sa týkali podmienok poskytovania výnimočnej pomoci v sektore bravčového mäsa. Zúčastnené podnikateľské subjekty súhlasili s poskytovaním výnimočnej pomoci na prasnice, s posudzovaním počtu prasníc podľa evidencie v CRHZ ku dňu 30.09.2016 a taktiež s podmienkou týkajúcou sa zapojenia chovu ošípaných do kontroly úžitkovosti.

Kontaktné údaje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia legislatívy, odbor legislatívy
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
telefón: +421 2 59 266 410
email: lenka.hrnciarova@land.gov.sk

4. Predkladaný termín začatia pripomienkového konania:

december 2016

 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood