Facebook Statistics

Aktuality

Predbežná informácia

25-11-2016

PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA

(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

číslo: 3902/2016-510

  1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

  1. Základné ciele právnej úpravy:

Dôvodom vypracovania návrhu je potreba implementácie právne záväzných aktov Európskej únie a pracovných dokumentov v sektore osív

  • vykonávacia smernica Komisie 2016/1914/EÚ z 31. októbra 2016, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 296/7, 31.10. 2016).

Registrácia odrôd pestovaných rastlín v Štátnej odrodovej knihe je predpokladom ich zápisu do Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a Spoločného katalógu odrôd druhov zelenín a následne je predpokladom na uvádzanie odrôd pestovaných rastlín na trh a ich uplatnenie v poľnohospodárskej praxi. Predkladanou novelou sa  mení a dopĺňa príloha č. 3.

  1. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Kontaktné údaje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia poľnohospodárstva, odbor rastlinnej výroby
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
telefón: +421 2 59266369
email: elena.glvacova@land.gov.sk  

  1. Predkladaný termín začatia pripomienkového konania:

december 2016

 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood