Facebook Statistics

Aktuality

PPA začala schvaľovať doplnkové platby pre chovateľov dojčiacich kráv, oviec a kôz

10-08-2020

PPA dňa 03.08.2020 zahájila schvaľovanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2020. Predmetom týchto žiadostí je platba na dojčiace kravy nad 24 mesiacov a ovce a kozy nad 12 mesiacov. Ku koncu minulého týždňa PPA schválila už 2 475 žiadostí v celkovej výške 3 604 519,41 EUR z 2 496 podaných žiadostí.

Na podporu dojčiacich kráv je stanovený národný strop 28 080 dobytčích jednotiek a pre ovce a kozy nad 12 mesiacov je stanovený národný strop 45 863 dobytčích jednotiek. V prípade dojčiacich kráv bol tento strop prekročený a z tohto dôvodu je pre túto schému určený koeficient krátenia na úrovni 0,45078743. Pri jednej oprávnenej a schválenej dobytčej jednotke je priznaný a podporený počet 0,45 dobytčej jednotky.

Sadzbou vo výške 70,00 EUR/DJ sú podporované dojčiace kravy nad 24 mesiacov a sumou 45,50 EUR/DJ ovce a kozy.

Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky má za cieľ prispieť k vyrovnaniu príjmov poľnohospodárov v tých členských štátoch EÚ, ktorých úroveň priamych platieb je pod úrovňou 90 % priemeru Únie a ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood