Facebook Statistics

Aktuality

Poznáme nového generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky

10-03-2021

V sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa dnes uskutočnilo druhé kolo výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky (LESY SR). Za dodržania aktuálnych protipandemických opatrení absolvovali uchádzači pohovor s výberovou komisiou, ktorá dôsledne preverila skúsenosti a všetky predpoklady na výkon tejto funkcie. Vízia budúceho riaditeľa štátneho podniku LESY SR aktívne reflektuje na klimatické zmeny a nutnosť zmeny v obhospodarovaní aj správe nášho významného prírodného bohatstva.

Druhého kola výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici sa zúčastnili dvaja uchádzači, konkrétne Ing. Tomáš Čuka a Ing. Juraj Piecka, PhD. Obaja splnili hranicu 70% úspešnosti stanovenú a schválenú výberovou komisiou pre prvé a rovnako aj pre druhé kolo.

 Výberová komisia pod vedením štátneho tajomníka Andreja Gajdoša v druhom kole a v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom overila predovšetkým schopnosť analytického a strategického myslenia, ďalej manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť v rozhodovaní, výkonnosť a v neposlednom rade znalosti z lesníckej politiky SR.

Na základe celkového hodnotenia výsledkov komisia skonštatovala, že úspešným kandidátom v druhom kole sa stal Ing. Tomáš Čuka, ktorý je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a z celkového možného počtu 300 bodov dosiahol v oboch kolách výberového konania spolu 272 bodov. „Verím, že nastolená vízia transformácie štátneho podniku jemnejšími spôsobmi obhospodarovania lesov bude ako aktívna reakcia na klimatickú zmenu pri súčasnom nastavení transparentných procesov riadenia,“  uviedol Tomáš Čuka po oznámení výsledkov druhého kola. Do funkcie ho minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský plánuje vymenovať v piatok 12. marca 2021.

 LESY SR, š. p. sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú necelých 900 000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2019 zamestnával podnik takmer 3 600 ľudí. Generálny riaditeľ š. p. LESY SR je štatutárnym orgánom podniku, do funkcie ho menuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood