Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pozemkové úpravy sú jednou z priorít agrorezortu

03-07-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Martinom Feckom a zástupcami zo sekcie pozemkových úprav MPRV zúčastnili na seminári v Nýrovciach pri Leviciach. Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku boli hlavné témy stretnutia.

Prítomní si počas dňa prezreli výsledky pozemkových úprav priamo v teréne. V katastri  územia Melek sú pozemkové úpravy dokončené, tiež aj v Nýrovciach. Na projektoch pracovali nielen geodeti, ale aj stavbári, vodohospodári, projektanti, vinohradníci, krajinní architekti a mnohí ďalší odborníci. Tento problém je multirezortný, dotýka sa pôdohospodárstva, životného prostredia aj dopravy.

„Treba nájsť správnu mieru. Nielen sceľovať pozemky, ale aj tvoriť krajinu. Mali by sme do nej vrátiť aleje, stromoradia, vetrolamy, vodné plochy. Musíme myslieť aj na hodnoty, ktoré boli dané našimi predkami. Do krajiny musíme zakomponovať aj kríž a kaplnku, ktoré stoja pri ceste už roky," vyjadril sa minister Ján Mičovský.

V Nýrovciach so svojimi prezentáciami vystúpili predseda Komory pozemkových úprav Vladimír Uhlík, predstavitelia akademickej obce, projektanti pozemkových úprav, právnik a na záver štátny tajomník agrorezortu Martin Fecko.

„Do konca júla by malo byť podpísaných 130 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA a MPRV. Po podpise sa začnú vykonávať úpravy v týchto 130 katastroch. Intenzívne hľadáme ďalšie zdroje financií na projekty pozemkových úprav, aj realizáciu spoločných zariadení a opatrení (remísky, vetrolamy, aleje, vodozádržné a protierózne opatrenia) či už zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov, vrátane pripravovaného programu EÚ Next Generation," uviedol M. Fecko.

Na Slovensku máme viac ako 3.500 katastrálnych území so 100 mil. vlastníckych vzťahov. Na jednu parcelu pripadá priemerne 12 vlastníkov. Za takmer 30 rokov sa urobilo len 431 projektov pozemkových úprav. Vláda SR deklaruje, že do ďalších 30 rokov budú tieto úpravy na celom Slovensku ukončené, čo vyrieši problémy katastra, pôdy, nájomných vzťahov, ale aj kríženia farmárov na poliach.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood