Facebook Statistics

Aktuality

Podklad pre konzultácie

06-06-2017

Názov pripravovaného legislatívneho návrhu:

Zákon z .............. 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Ciele právnej úpravy:

  • precizovanie znenia doterajších ustanovení o neprimeraných podmienok s ohľadom na skúsenosti získané kontrolnými orgánmi v aplikačnej praxi,
  • ustanovenie nových špecifických neprimeraných podmienok vrátane generálnej klauzuly neprimeranej podmienky na základe poznatkov z vývoja obchodných vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín a na základe skúseností z aplikačnej praxe,
  • samostatná úprava kontrolného procesu,
  • zavedenie úlohy ministerstva ako koordinačného, poradenského a mediačného orgánu v procese uzatvárania zmlúv o dodávke potravín.

Doba trvania konzultácií:
06.06.2017 – 06.07.2017

Forma konzultácií:

Zverejnením na webovom sídle Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Kontakt na zasielanie pripomienok a návrhov:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia potravinárstva a obchodu, odbor potravinárstva a obchodnej politiky
Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava
telefón: +421 2 59 266 561 klapka 561
email: martin.zatko@land.gov.sk


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood