Facebook Statistics

Aktuality

Podklad pre konzultácie podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, rezortné číslo: 3237/2016-640

07-10-2016

Podklad pre konzultácie

Názov pripravovaného legislatívneho návrhu:
Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Ciele právnej úpravy:

1. upraviť postup a podmienky poskytovania podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

2. upraviť práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti s poskytovaním podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

3. upraviť pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

4. vymedziť základné pojmy, ktoré sú v zákone používané

5. upraviť ochranu finančných záujmov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

6. zabezpečiť ochranu finančných záujmov Európskej únie prostredníctvom prevencie, odhaľovania, zisťovania a riešenia nezrovnalostí, prijímania nápravných opatrení vo forme finančných opráv a prostredníctvom vysporiadania finančných vzťahov

7. vymedziť vysporiadanie finančných vzťahov

8. upraviť dohodu o splátkach a dohodu o odklade plnenia

9. upraviť účtovníctvo orgánov štátnej správy a prijímateľa

10. stanoviť podmienky na organizovanie trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami

11. stanoviť zabezpečenie pomoci pôdohospodárom prostredníctvom pôdohospodárskeho poradenského systému

12. upraviť konanie vo veci žiadosti o priame podpory

13. upraviť zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených zákonom, podmienky uloženia pokuty platobnou agentúrou a podmienky konania o uložení pokuty

Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie, či na informatizáciu spoločnosti.

Termín podania pripomienok je do 12.10.2016.

Pripomienky zaslať na adresu:
frantisek.ciria@land.gov.skhedviga.hlubovicova@land.gov.sk


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood