Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Platforma EÚ na odstraňovanie potravinových odpadov

30-11-2016

Dňa 29.11. 2016 sa uskutočnila konferencia k oficiálnemu otvoreniu EÚ Platformy na boj proti potravinovým stratám a plytvaniu s potravinami, ktorá bola zadefinovaná ako jeden z nástrojov v oblasti plytvania s potravinami v rámci balíčka obehového hospodárstva.

Vďaka bližšej spolupráci  medzi verejným a súkromným sektorom bude platforma slúžiť ako komplexný  nástroj na elimináciu potravinových strát, a to pomocou zdieľania najlepších postupov a  prijatia relevantných nástrojov v celej škále potravinového reťazca, vrátane prijatia príslušnej legislatívy. Potrebu aktívneho zapájania sa do činnosti Platformy na úrovni Rady, teda z pozície jednotlivých ČŠ, počas podujatia za aktuálne slovenské predsedníctvo potvrdil poverený zast. generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Milan Lapšanský.

Konferenciu otvoril samotný komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín V. Andriukaitis, ktorý v úvode prejavu poukázal na fakt, že v EÚ je každoročne vyplytvaných 88 miliónov ton potravín a v tejto súvislosti postupne predstavil 5 hlavných oblastí, na ktoré sa Komisia pri prevencii a odstraňovaní potravinových strát postupne zameriava. Menovite sú to: spoločná EÚ metodológia na meranie potravinových strát, oblasť darovania potravín a potravinových bánk, použitie bývalých potravín na krmivové účely, zlepšenie povedomia ohľadom označovania dátumov spotreby a minimálnej doby trvanlivosti a v neposlednom rade fungovanie EÚ Platformy.

M. Lapšanský počas konferencie okrem iného prezentoval  výsledky iniciatívy SK PRES, ktoré vypracovalo a rozposlalo členským štátom dotazník zameraný na kvantifikáciu potravinového odpadu v jednotlivých členských krajinách a na základe neho zanalyzovalo možnosti ďalších krokov v tejto oblasti. Tie v pozitívnom zmysle potvrdzujú opodstatnenosť súčasných aktivít Komisie – stanovenie spoločnej definície potravinového odpadu, využívanie bývalých potravín na krmivové účely, zvýšenie povedomia o predchádzaní potravinových odpadoch na úrovní domácností, ako aj zvyšovanie povedomia v otázkach označovania potravín.

Konferenciu uzavrel generálny riaditeľ DG SANTE Xavier Prats Monné, pričom uviedol, že platforma pri aktívnej participácii všetkých aktérov povedie k možnosti naplnenia záväzku ohľadne udržateľného rozvoja č. 12.3, a teda do roku 2030 napomôže znížiť objem množstva vyplytvaných potravín na úrovni predaja a domácností o polovicu.

Záverom bolo konštatované, že slovenské predsedníctvo svojimi aktivitami prispelo k založeniu Platformy na boj proti potravinovým stratám a plytvaniu s potravinami na úrovni EÚ. Jej fungovanie bude prebiehať na základe konzultácii, pričom jej oficiálne zasadnutia budú prebiehať dva krát ročne v Bruseli. Nasledujúce stretnutie je naplánované na 14.6.2017.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood