Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik

28-07-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 27. júla 2022 v Bratislave.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik sa zúčastnili dvaja pozvaní uchádzači a to: Mgr. Michal Kapusta a Ing. Marián Šulák. Výberové konanie pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomnú časť uchádzači absolvovali formou odborného testu, ústna časť pozostávala z osobného pohovoru formou verejného vypočutia. V rámci kritérií výberu uchádzačov a určenia poradia bolo potrebné pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 %, čo predstavovalo získať minimálne 105 bodov z celkového počtu 150 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzača pozostávalo zo súčtu počtu bodov za odborný test a priemernej hodnoty – priemeru (po matematickom zaokrúhlení) počtu bodov členov výberovej komisie pridelených jednotlivým uchádzačom. Komisia v rámci výberového procesu s uchádzačmi overila ich odborné znalosti, ako aj manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia komisie Mgr. Michal Kapusta získal spolu 78 bodov a Ing. Marián Šulák získal spolu 114 bodov z celkového počtu 150 bodov. Výberová komisia na základe výsledkov celkového bodového hodnotenia konštatuje, že hranicu úspešnosti splnil jeden uchádzač a to Ing. Marián Šulák. Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik za úspešné a na základe uvedených výsledkov určila poradie:

1. Ing. Marián Šulák

Na základe celkových výsledkov výberového konania výberová komisia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Mariána Šuláka do funkcie riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik.

Linky z verejného vypočutia:

Uchádzač – Mgr. Michal Kapusta:
https://fb.watch/ey1hSoo3mq/

Uchádzač – Ing. Marián Šulák:
https://fb.watch/ey1n4Wthnr/

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood