Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen

14-02-2024

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, ktoré sa konalo 8. februára 2024.

Na výberové konanie bol pozvaný jeden uchádzač, Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80%, čo predstavuje získať minimálne 136 bodov z celkového počtu 170 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzača pozostávalo zo súčtu bodov za odborný test a bodov pridelených  uchádzačovi členmi výberovej komisie za hodnotené oblasti osobného pohovoru.

Výberová komisia v rámci osobného pohovoru overila viaceré oblasti, a to interpersonálne zručnosti, manažérske schopnosti a zručnosti, fakty z predloženej dokumentácie a znalosť základných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti. Následne uchádzač prezentoval predloženú Koncepciu fungovania a rozvoja Národného lesníckeho centra.

Podľa celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahol Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. spolu 166 bodov z celkového počtu 170 bodov, splnil podmienku a hranicu úspešnosti minimálne 80 % (podľa počtu dosiahnutých bodov), a preto výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra za úspešné. Na základe vyššie uvedených skutočností výberová komisia určila poradie:

1. Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Bc. Ing. Ľuboša Halvoňa, PhD. za generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood