Facebook Statistics

Aktuality

Oznámenie o vykonaní predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2020

10-06-2020

Dovoľujeme si vás informovať o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly (predbežnej kontroly) vykonanej ku dňu 8.6.2020 v zmysle čl. 11 ods. 4. nariadenia EÚ č.809/2014 v platnom znení.

V rámci predbežnej kontroly boli porovnané údaje nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2020 (zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP), zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu (ZPPE) a jednotlivými hranicami užívania (HU) zakreslenými v GSAA) s údajmi v Registri poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS) a medzi všetkými predloženými jednotnými žiadosťami na rok 2020 navzájom.

Zmeny týkajúce sa HU ako aj zmeny v ZPP a ZPPE vykonajte priamo v GSAA. Vykonané zmeny v GSAA nezabudnite potvrdiť v časti „Deklarácie“ tlačidlom „Podať deklarácie“.

Vykonané zmeny vyplývajúce z oznámených výsledkov predbežnej kontroly žiadateľ ohlasuje PPA doručením Žiadosti o úpravu v súlade s čl. 15 ods. 2a VNK 809/2014 v platnom znení príslušnému regionálnemu pracovisku v mieste administrovania jeho žiadosti do 9 kalendárnych dní po konečnom termíne na oznámenie výsledkov predbežných kontrol, t. j. do 19.06.2020 vrátane. Dátum predloženia a podpísania tejto žiadosti bude zároveň rozhodujúcim dátumom, ku ktorému PPA zmeny posúdi a zohľadní v žiadosti v IACS. Návod na vypĺňanie formuláru nájdete v Príručke pre žiadateľa o priame podpory.

Dávame do pozornosti, že pridanie nových HU, ktoré neboli predmetom podanej Jednotnej žiadosti na rok 2020, nie je prípustné.

Týmto nie sú dotknuté administratívne postupy súvisiace s čl. 3 VNK 809/2014 a to, že žiadosť o pomoc, žiadosť o podporu, žiadosť o platbu alebo iné vyhlásenie sa môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne písomne stiahnuť.

Upozornenie: Zobrazené výsledky kontroly po úprave HU/ZPP/ZPPE, zostávajú v GSAA v nezmenenej podobe a nie sú aktualizované.

Záverom dávame žiadateľom do pozornosti možnosť predkladať Žiadosť o úpravu v elektronickej podobe podpísanú elektronickým podpisom podľa prílohy Usmernenie pre elektronické predkladanie žiadosti o úpravu.

Formuláre a bližšie informácie nájdete na webovej stránke PPA: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vsledkoch-predbenej-krovej-kontroly-na-jednotnch-iadostiach-na-rok-2020/9979


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood