Facebook Statistics

Aktuality

Oznámenie o vykonaní predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2019

06-06-2019

Dovoľujeme si vás informovať o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly (predbežnej kontroly) vykonanej ku dňu 4.6.2019 v zmysle čl. 11 ods. 4. nariadenia EÚ č.809/2014 v platnom znení.

V rámci predbežnej kontroly boli porovnané údaje nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2019 (zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP), zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu (ZPPE) a jednotlivými hranicami užívania (HU) zakreslenými v GSAA) s údajmi v Registri poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS) a medzi všetkými predloženými jednotnými žiadosťami na rok 2019 navzájom.

Výsledky predbežnej kontroly sú dostupné v aplikácii GSAA po prihlásení do konta žiadateľa v pravom hornom rohu v paneli nástrojov v záložke „Výsledky kontroly“. Výsledky sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.

Pokiaľ predmetom zmeny žiadosti bude len úprava HU bez zmeny v ZPP a ZPPE, o týchto úpravách nie je potrebné PPA písomne informovať. Formulár a bližšie informácie nájdete na webovej stránke PPA: https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-vysledkoch-predbeznej-krizovej-kontroly-na-jednotnych-ziadostiach-na-rok-2019/9159


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood