Facebook Statistics

Aktuality

Oznámenie o novej vrstve svahovitosti

31-08-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory novú vrstvu svahovitosti. Údaje vstúpia do platnosti 1.1.2021.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory novú vrstvu svahovitosti. Ministerstvo uzavrelo v roku 2017 dohodu o spoločnom postupe pri tvorbe ortofotomozaiky Slovenskej republiky s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR). Výsledkom tejto spolupráce je aj nový a presnejší digitálny model reliéfu. Vzhľadom na skutočnosť, že agrorezort disponuje presnejšími digitálnymi údajmi o svahovitosti terénu pristúpi k aktualizácii údajov o sklonoch reliéfu.

Údaje vstúpia do platnosti 1.1.2021 a budú pre rok jednotnej žiadosti 2021 používané na kontrolu podmienok dodržiavania pravidiel krížového plnenia v zmysle Prílohy č. 2 zákona č. 342/2014 a pravidiel podľa Prílohy č. 10 Nariadenia vlády č. 75/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka. Za účelom prispôsobenia zakladania úrody sú údaje o svahovitosti pre rok 2021 zverejnené v Geopriestorovej žiadosti o podporu pre rok jednotnej žiadosti 2020.“

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood