Facebook Statistics

Aktuality

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2019-47 pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja

10-01-2020

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie sa nachádza v území RIÚS Trenčianskeho kraja, že v súlade s oznamom č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy zverejnenom dňa 19.11.2019 na stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14899, uzavrel výzvu IROP-PO2-SC223-2019-47 pre vyššie uvedený RIÚS dňa 9.1.2020. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedený RIÚS  vrámci výzvy. Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza v RIÚS Trenčianskeho kraja, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood