Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Odborná konferencia agrorezortu ,,Atraktívnejší vidiek" odštartovala úzku spoluprácu zainteresovaných

22-02-2023

Prvá zo série odborných konferencií ,,Atraktívnejší vidiek" priniesla množstvo príkladov dobrej praxe, nápadov i požiadaviek, ako by mohli aktéri rozvoja vidieka naštartovať cielenú, koordinovanú a efektívnu spoluprácu na spoločnom úsilí rozvíjať slovenský vidiek.

Na konferencii v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene sa zúčastnilo fyzicky 150 účastníkov a online 200 účastníkov z rezortov dopravy, regionálneho rozvoja, Úradu vlády, ktorí majú na starosti Plán obnovy, starostky a starostovia, riadiaci pracovníci v oblasti lesného hospodárstva a ich združení, experti a zástupcovia viacerých združení a klastrov v oblasti obehového bio-hospodárstva a vidieckeho rozvoja.

,,Všetci účastníci konferencie sa zhodli, že slovenský vidiek má veľký potenciál. Na jeho rozvoj máme niekoľko strategických dokumentov a množstvo príkladov dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia. Chýba nám však jednotný prístup a spôsob, ako ich pretaviť do reality, aby sa ľuďom na slovenskom vidieku skutočne lepšie žilo. Verím, že ďalšie konferencie prinesú odpovede na otázku, ako systematicky a efektívne podporovať rozvoj vidieka," uviedol štátny tajomník MPRV SR  Martin Kováč. 

Napriek množstvu podporných nástrojov a zákonov sa ukazuje, že po troch desaťročiach sa nezastavili negatívne vývojové trendy na vidieku, ktoré sa prejavujú v chýbajúcej základnej infraštruktúre, nevyužívaní budov, intenzívnom zaberaní pôdy, či v znižovaní atraktivity vidieckeho priestoru na prácu a podnikanie a zároveň nebol dostatočne využitý prirodzený rozvojových potenciál vidieckeho priestoru. Pod definíciu vidiek spadá drvivá väčšina územia Slovenska, mestá sú závislé od vidieka, vidieckej krajiny, jej prírodného a sociálneho kapitálu a zdrojov. Odborné prednášky na konferencii poskytli prehľad aktuálnych oblastí a príležitostí pre rozvoj vidieka a jeho zatraktívnenie. Vidiecka krajina, katastrálne územia miesta obcí poskytujú kľúčové funkcie pre zabezpečenie potravín, obnoviteľných zdrojov energie, pričom zásadným spôsobom môžu prispieť k redukcii povodňových rizík, rizík sucha a v boji proti zmenám klímy.

Zásadným zdrojom financovania rozvoja vidieka v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sú eurofondy spolufinancované štátnym rozpočtom z končiaceho sa Programu rozvoja vidieka 2014 – 2022 (dočerpanie 1,322 mld. EUR do konca roka 2025) a taktiež zdroje z nového obdobia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027 (3,38 miliardy EUR z EÚ zdroja a 866,8 milióna EUR zo štátneho rozpočtu). Ďalšie zdroje na financovanie opatrení sú aj mimo rozpočtovej kapitoly MPRV SR. Preto je potrebné prekonať tzv. rezortizmus a spojiť sily. Rozvoj vidieka však nespočíva iba vo financiách, kľúčovým je aktívne, pravidelné a sústavné zapájanie všetkých aktérov od štátnej správy, samosprávy cez podnikateľské prostredie, miestne akčné skupiny, občianske združenia až po občanov – jednotlivcov.

Ďalšia konferencia sa uskutoční v druhej polovici mája 2023.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood