Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Od budúceho roka vznikne nová vzdelávacia inštitúcia pre pôdohospodárov

22-09-2022

Zlúčením dvoch vzdelávacích inštitúcií v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR),  Agroinštitútu, š. p. a Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI), vznikne od budúceho roka nový Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI). Dôvodom a cieľom vzniku IZPI je zefektívniť a zrýchliť zavádzanie inovácií do pôdohospodárskej praxe.

Pôdohospodárstvo je rýchlo sa vyvíjajúce a inovatívne odvetvie, ktoré prináša stále nové a šetrnejšie postupy pestovania plodín i lesov. Vzhľadom na rýchlo postupujúcu klimatickú zmenu a plány Európskej únie prejsť na ekologické formy obhospodarovania pôdy je potrebné tieto nové postupy čo najrýchlejšie aplikovať v praxi. V súčasnosti sú existujúce vedecké a vzdelávacie organizácie MPRV SR slabo prepojené, prenos informácií nie je digitalizovaný a k pôdohospodárom sa tak novinky dostávajú ťažkopádne.

,,V prvej fáze transformácie využijeme existujúce rezortné organizácie, ktoré sa venujú prenosu informácií, poradenstvu, vede, výskumu a implementácii inovácií v pôdohospodárstve a v ďalšej fáze prepojíme a posilníme ich systémy. Cieľom je, aby sa inovácie rýchlo preberali do praxe a zlepšila sa aj vzájomná komunikácia a informovanosť v území, napríklad medzi poľnohospodármi a lesníkmi. Novinkou bude zapojenie odborných škôl, teda praktická výučba študentov,“ spresnil minister Samuel Vlčan.

Vďaka pružnejšiemu systému prepojenia vedecko-výskumných (Národné lesnícke centrum, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum) a vzdelávacích organizácií MPRV SR sa zlepší aj komunikácia s ďalšími aktérmi, ktorých činnosť priamo súvisí s pôdohospodárstvom. Ide najmä o univerzity – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita, Technická univerzita vo Zvolene a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a ministerstvá životného prostredia, školstva, hospodárstva, investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie.

Činnosti a majetok Agroinštitútu budú vyňaté a k 31.12.2022 prejdú pod ARVI, následne spoločne do nového IZPI. Nová inštitúcia bude hospodáriť s rozpočtom, ktorý bude predstavovať spoločný rozpočet Agroinštitútu a ARVI a bude generovať aj vlastné zdroje, prípadne bude hospodáriť aj s ďalšími prostriedkami zo zdrojov EÚ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood