Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

O odškodnenie za sucho budú môcť chovatelia žiadať od 20. októbra 2022

03-10-2022

Žiadosti o kompenzáciu sucha budú môcť oprávnení poľnohospodári - chovatelia, podávať cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) elektronicky a to ako reakciu na výzvu, ktorú vyhlásime 20. októbra 2022. Len ozdravená PPA a zrýchlené procesy na MPRV SR umožňujú, aby kompenzácia za sucho bola chovateľom vyplatená ešte v tomto roku a nemusia na ňu čakať niekoľko rokov, ako tomu bolo v minulosti. Celkovú alokáciu 50 miliónov EUR zo štátneho rozpočtu si napokon rozdelia chovatelia všetkých hospodárskych zvierat s výnimkou rýb a včiel, ktoré majú svoje iné podporné schémy.

Pôvodný zámer podporiť len prežúvavce bol na podnet ministra Samuela Vlčana zmenený a po analýze dostupných dát sa napokon  pomoci dočkajú aj všetky druhy hydiny vrátane vodnej a kone. ,,Na základe analýz vieme, že sucho výnosy pšenice a jačmeňa neovplyvnilo tak dramaticky, ako úrodu kukurice a trávy na seno, ktoré sú primárnym zdrojom krmiva hospodárskych zvierat v zimnom období. Kompenzáciou chovateľov zároveň podporíme aj pestovateľov a v konečnom dôsledku sa prejaví aj v priaznivejšej cene za mlieka, či mäsa,” ozrejmil minister Samuel Vlčan.

Peniaze bude vyplácať PPA prostredníctvom už existujúcej a notifikovanej Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe. Výška kompenzácie sa bude odvíjať od pásma postihnutia suchom znázorneného v priloženej mape.

Národné poľnohospodárke a potravinárske centrum (NPPC) vychádzalo pri výpočtoch z údajov SHMÚ, Štatistického úradu SR aj vlastných dát. Podľa škôd spôsobených suchom rozdelilo NPPC okresy Slovenska do troch pásiem; v prvom pásme je prepad úrody 36 % - 40 %, v druhom 41 % - 44 % a v treťom pásme prepad 45 % – 59 %.

Podmienkou získania kompenzácie je zachovanie deklarovaného stavu chovu k 31. 8. 2023, ku ktorému sa chovateľ dobrovoľne zaviaže v žiadosti. V porovnaní so stavom k v CEHZ k 31. 8. 2022 nesmie počet zvierat v chove klesnúť pod 70 %, povolená odchýlka predstavuje hodnotu mínus 5 %. Maximálna kompenzácia na jedného chovateľa - 1 IČO, je 500 000 EUR. Zároveň platí, že podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a podľa CEHZ nesmie mať nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022.

,,Tak, ako som avizoval pred necelými dvoma týždňami, keď vláda schválila pomoc na kompenzáciu sucha v hodnote 50 miliónov EUR, cieľom je čo najrýchlejšie pomôcť najohrozenejším aktuálnou situáciou, ktorými sú chovatelia. To však neznamená, že nemyslíme aj na ďalšie odvetvia poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, ktoré zasiahla inflácia, následky vojny na Ukrajine a stúpajúce ceny energií,” uviedol minister Samuel Vlčan.

Pre pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe  - ovocinárov, pestovateľov zeleniny a vinohradníkov, pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) schému podľa dočasného rámca pomoci vo výške 15 miliónov EUR. O mechanizme bude MPRV SR v krátkom čase pestovateľov i verejnosť informovať.  Aj táto pomoc bude realizovaná ešte do konca kalendárneho roka. 

MPRV SR v tomto roku poskytlo na podporu živočíšnej výroby doteraz z národných zdrojov sumu 44,5 milióna EUR.  Spolu s kompenzáciou za sucho bude  podpora len pre živočíšnu výrobu predstavovať v tomto roku 94,5 miliónov EUR. Pre úplnosť uvádzame, že štátna podpora pre živočíšnu výrobu bola v roku 2019 v sume 24,2 miliónov EUR, v roku 2020 na úrovni 30,4 miliónov EUR a v roku 2021 to bolo 46,02 miliónov EUR. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood