Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Na podanie jednotnej žiadosti ostáva poľnohospodárom už len niekoľko dní

11-05-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje, že poľnohospodárom ostáva na podanie jednotnej žiadosti na rok 2021 už len niekoľko dní. Termín na podanie je 15. mája. Keďže tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, posledným dňom podávania žiadosti bude 17. máj 2021. Grafické prílohy ku všetkým žiadostiam žiadatelia podávajú v elektronickej podobe. Agrorezort preto vyzýva zainteresovaných, aby si podanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu.

Slovensko v rámci prvého a druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) dostáva z Európskej únie približne 500 miliónov eur ročne. Je to mimoriadne významná suma určená našim poľnohospodárom, ktorí obhospodarujú takmer 2 milióny hektárov pôdy. Na to, aby sa mohli poľnohospodári uchádzať o finančné prostriedky, je potrebné každoročne podať jednotnú žiadosť.

Grafické prílohy ku všetkým žiadostiam je možné podávať len v elektronickej podobe. Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je dostupná na webovom sídle https://gsaa.mpsr.sk. Termín na predkladanie jednotnej žiadosti uplynie 15. mája 2021. Keďže tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, posledným dňom podávania žiadosti bude nasledujúci pracovný deň, ktorým je 17. 5. 2021, čo je už o pár dní.

MPRV SR pri tejto príležitosti radí poľnohospodárom, aby si vybavovanie žiadostí a súvisiacich dokladov vrátane príloh neodkladali na poslednú chvíľu. Vyhnú sa tak stresovým situáciám, podobne ako pri podávaní daňových priznaní. V prípade, že žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti potrebuje v žiadosti vykonať zmeny, môže tak urobiť najneskôr do 31. mája 2021.

Poľnohospodári môžu takto žiadať o jednotnú platbu na plochu, redistributívnu platbu, platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu pre mladých poľnohospodárov, viazané priame platby, platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia, ekologické poľnohospodárstvo, a platby v rámci sústavy NATURA 2000.

Agrorezort zároveň pripomína, že okrem zaznačenia hraníc užívania v online prostredí GSAA, je potrebné samotnú žiadosť fyzicky predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Aplikácia GSAA zjednodušuje podávanie žiadostí samotným poľnohospodárom. Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod - automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu.

Systém obsahuje aj funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky predbežnej krížovej kontroly a poľnohospodári budú mať možnosť odstrániť nezrovnalosti a prekryvy sami, čo prispeje k znižovaniu počtu nezrovnalostí po riadnej krížovej kontrole. Aplikácia GSAA tiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. Výhodou je, že poľnohospodár v ďalšom roku už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.

Ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí vrátane formulárov sú zverejnené na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk .


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood