Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

MPRV SR navyšuje podporu potravinárom a farmárom

15-11-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravuje spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) ďalšiu finančnú podporu pre potravinárov a farmárov. Na zníženie investičného dlhu v potravinárstve pôjde navyše 70 miliónov EUR (suma sa zvyšuje zo 170 miliónov na 240 miliónov EUR). Pre poľnohospodárov v špeciálnej rastlinnej výrobe vyhlasujeme novú výzvu v hodnote 50 miliónov EUR.

Pôvodne bolo na investičné projekty pre potravinárov cez podopatrenie 4.2 plánovaných 170 miliónov EUR z eurofondov. Táto suma však na základe informácií po vyhodnotení žiadostí nestačí, preto MPRV SR bude žiadať Európsku komisiu o jej navýšenie o 70 miliónov EUR z nevyčerpaných zdrojov Programu rozvoja vidieka. Vďaka tomu budeme môcť podporiť viac projektov z oblasti mäsopriemyslu, mliekarenského priemyslu, konzervárenského a mraziarenského, cukrovarníckeho a tukového priemyslu, výroby alkoholických a nealkoholických nápojov a výrobu kŕmnych zmesí. Pekári napriek verejným výzvam na dofinancovanie ich sektora, využili z alokovanej sumy 35 mil. EUR iba 31 mil. EUR, a teda sa ich navýšenie prostriedkov nebude týkať.

Pre pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe spúšťa agrorezort novú projektovú výzvu v rámci podopatrenia 4.1 v hodnote 50 miliónov EUR. K výzve sú pripravené rozšírené cenníky, ktoré nahrádzajú verejné obstarávanie a vďaka ktorým sa úspešným uchádzačom odbúra administratívna záťaž a zrýchli sa nákup techniky, či obstaranie výstavby budov. Konkrétne ide o skleníky a fóliovníky, sklady pre zeleninu, stroje pre vinohradníctvo a viničové sadenice, stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu, závlahy a čerpadlá, ovocinársku techniku a výsadbu sadov.

,,Jediným spôsobom, ako zvýšiť konkurencieschopnosť našich potravinárskych podnikov je pravidelná a neustála technologická modernizácia. Práve v aktuálnej situácii zdražovania vstupov vidíme, že znižovanie nákladov na energie, či ľudskú prácu je doslova otázkou prežitia. Projektové výzvy z európskych peňazí sú určené na zníženie investičného dlhu, ktorý sa nám prehlbuje už od 90. – tych rokov, teda doby privatizácie,“ priblížil minister Samuel Vlčan.

Vyhlasovanie výziev a administrovanie žiadostí má na starosti PPA. To by však nebolo možné, keby pred 13-timi mesiacmi opätovne nezískala akreditáciu. Od 15. októbra 2021 tak PPA odoslala 20 tisíc agropotravinárom takmer 800 miliónov EUR.  

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss:Za ten čas sme s mojimi kolegami odviedli veľký kus práce. Za najväčší úspech považujem objem vyplatených peňazí. Tých 800 miliónov eur je ohromné číslo a predstavuje reálnych farmárov, ktorým sme pomohli.“

PPA v číslach (od 15. 10. 2021)

  • PPA VYPLATILA POĽNOHOSPODÁROM TAKMER 800 MILIÓNOV EUR
  • PPA VYHLÁSILA NOVÉ VÝZVY
  • PPA UKONČILA VYHODNOTENIE VÝZIEV Z MINULOSTI
  • PPA HISTORICKY NAJRÝCHLEJŠIE SPRACOVALA A VYPLATILA VÝNIMOČNÚ POMOC
  • PPA V RÁMCI PROJEKTOVÝCH PODPÔR VYPLATILA 37 397 957,75 EUR
  • PPA V RÁMCI PRIAMYCH PODPÔR VYPLATILA 610 147 494,76 EUR
  • PPA V RÁMCI ORGANIZÁCIE TRHU A ŠTÁTNEJ POMOCI VYPLATILA 124 611 871,90 EUR

PPA musela okrem plnenia akreditačných kritérií, akčného plánu a transformačného plánu zabezpečiť aj štandardné fungovanie agentúry a zároveň bolo potrebné opraviť nastavenia a procesy, ktoré boli nedostatočné. PPA tieto úlohy zvládla a napriek tomu, že v krátkom čase pracovala na troch agendách naraz, výsledky potvrdzujú, že sa to podarilo. Najväčšia výzva do budúceho obdobia je dotiahnutie procesných a organizačných zmien v agentúre tak, aby sme boli pre farmárov dobrými partnermi a zároveň, aby sme spĺňali štandardy bankového sektora. Čakajú nás veľké technologické zmeny, napríklad v oblasti sledovania území a v oblasti hodnotenia rizika. Takže máme pred sebou ešte veľký kus práce a ja verím, že aj toto sa nám podarí,“ zhodnotil Jozef Kiss.

Pre potravinárov pripravilo MPRV SR schému štátnej pomoci v alokovanej sume 10 miliónov EUR. Schéma je už schválená a bude realizovaná cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Potravinári budú podporení v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine a tzv. energetickej krízy. Výzva bude vyhlásená 21. 11. 2022 a žiadosti budú vyplatené ešte do konca roka 2022.

PPA UKONČILA VYHODNOCOVANIE VÝZIEV Z MINULOSTI

PPA vydala 1434 rozhodnutí, z toho bolo 487 rozhodnutí o schválení, 897 rozhodnutí o zastavení konania a 50 nechválených žiadostí. Celková suma, ktorá bude vyplatená na základe 487 schválených žiadostí predstavuje sumu 17,68 milióna EUR.

PPA HISTORICKY NAJRÝCHLEJŠIE SPRACOVALA VÝNIMOČNÚ POMOC 

PPA celkovo prijala 1 606 žiadostí o výnimočnú pomoc vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch. 1 091 žiadostí bolo oprávnených a žiadatelia už dostali peniaze na účty. Po ich vyhodnotení PPA vyplatila do 30. 9. 2022 sumu 13 869 651,60 EUR. Z toho 9 365 320,26 EUR na dojnice, 2 193 912 EUR na ošípané a 2 310 419,34 EUR na bahnice. V rámci 1 091 schválených žiadostí o výnimočnú pomoc bolo podporených 665 chovateľov dojníc, ktorí chovajú 104 547 kusov dojníc, 196 chovateľov ošípaných, ktorí chovajú 375 214 kusov ošípaných a 485 chovateľov, ktorí chovajú 175 831 kusov bahníc.

PPA DO KONCA ROKA VYPLATÍ POMOC NA SUCHO 2022

Chovatelia väčšiny hospodárskych zvierat nebudú musieť čakať na kompenzáciu sucha niekoľko rokov, ako tomu bolo v minulosti, ale 43 miliónov EUR vyplatí agentúra ešte tento rok.

PPA VYPLATÍ TZV. ZELENÚ NAFTU O MESIAC SKÔR

Farmári v minulosti dostávali peniaze zo štátnej pomoci na tzv. Zelenú naftu v decembri. Tento rok PPA vyplatí peniaze o mesiac skôr a vo vyššej miere ako v predchádzajúcich rokoch. Pôjde o sumu takmer 32 miliónov EUR v rámci 2 697 žiadostí.

PPA UŽ VYPLÁCA ZÁLOHOVÉ PLATBY

Zálohové platby  sú spracované na 100% a na účty žiadateľov PPA poslala sumu takmer 19,6 milióna EUR. Ide o podporné schémy -  platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka, platba na vybrané kategórie na výkrm hovädzieho dobytka a platba na bahnice, jarky a kozy.

PPA VYPLÁCA POISTNÉ

Objem platieb predstavuje sumu takmer 4,7 milióna EUR z počtu 1 039  schválených žiadostí z celkovej sumy 7 999 991 EUR.

ŠTÁTNA POMOC CEZ NPPC

Najväčší objem prostriedkov do agrorezortu prúdi cez PPA. Tento rok bola mimoriadna pomoc pre potravinárov v objeme 8 miliónov EUR realizovaná prostredníctvom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) a rovnako cez túto inštitúciu bude vyplatená pomoc aj pre špeciálnu rastlinnú výrobu v objeme 15 miliónov EUR. Aj túto výzvu pripravilo MPRV SR ako schému štátnej pomoci v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine a zmiernenie dôsledkov tzv. energetickej krízy. Výzva bude vyhlásená po schválení Európskou komisiou ešte tento rok, rovnako v tomto roku budú pestovatelia predkladať svoje žiadosti. Peniaze budú vyplatené najneskôr v I. kvartáli 2023.  

VYHLÁSENÉ VÝZVY V ROKU 2022 CEZ PPA

52/PRV/2022 Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 
Alokácia 110 000 000 EUR

53/PRV/2022 Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Podopatrenie  6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov                                         
Alokácia 5 020 000 EUR

54/PRV/2022 Opatrenie 6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
Alokácia 28 950 000 EUR

55/PRV/2022 Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov Podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Alokácia 1 500 000 EUR

56/PRV/2022 Opatrenie 16 – Spolupráca Podopatrenie 16.1 - Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
Alokácia 10 110 000 EUR

57/PRV/2022 Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Alokácia 9 222 994,08 EUR

58/PRV/2022 Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov Podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Alokácia 9 000 000 EUR

59/PRV/2022 Opatrenie – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov Podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Alokácia 7 500 000 EUR

60/PRV/2022 Opatrenie – Investície do hmotného majetku Podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Alokácia 55 476 238 EUR

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood