Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

MPRV SR diskutovalo v ďalšom kole so zástupcami pôdohospodárov a potravinárov o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike

04-11-2021

Decembrový termín na dokončenie Intervenčnej stratégie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sa nezadržateľne blíži. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) preto zorganizovalo ďalší informačný seminár pre zástupcov pôdohospodárskych a potravinárskych združení o plánovaných opatreniach a nastaveniach podpory výroby v agroodvetví na nasledujúce obdobie rokov 2023 - 2027. Celkovo budú na toto obdobie vyčlenené viac ako 4,1 miliardy eur pre celé odvetvie.

,,Po udelení trvalej akreditácie PPA je teraz našou absolútnou prioritou zodpovedne a transparentne pripraviť národnú Intervenčnú stratégiu k SPP na blížiace sa nové eurofondové obdobie. Preto sa na pravidelnej báze stretávame a otvorene diskutujeme s našimi pôdohospodármi a potravinármi, aby sme ich informovali o stave prípravy z našej strany, vypočuli si ich názory a vysvetlili dôvody, prečo a ako sú jednotlivé zdroje podpôr nastavené. Chceme, aby dopredu vedeli, s akou finančnou podporou môžu rátať a čo nás viedlo k tomu, ako bude nastavená, " uviedol štátny tajomník agrorezortu Milan Kyseľ.

Zástupcovia ministerstva predstavili zúčastneným aktuálny stav prípravy Intervenčnej stratégie, odhady sadzieb v rastlinnej a živočíšnej výrobe pri súčasnom nastavení a celkovú filozofiu, ktorá dbá predovšetkým o podporu ovocia a zeleniny ako aj živočíšnej výroby, klimatickú akciu, ochranu prírodných zdrojov a o zvrátenie negatívneho vývoja biodiverzity. V podpore sa objavila novinka, tzv. eko-schémy, na ktoré bude vyčlenených 25% zo zdrojov I. piliera.

Zásadnou zmenou je pre nadchádzajúce obdobie zvýšenie spolufinancovania II. piliera zo štátneho rozpočtu. Slovenská republika sa už nebude podieľať iba minimom, ktoré vyžaduje EÚ v podobe 25,7%, ale až 36,92%. Čo znamená o 288 miliónov eur pre agrosektor viac. Vďaka tomu bude možné podporiť investície v sektore, pretože v európskom porovnaní zaostávame v modernizácii aj inovovaní poľnohospodárskej výroby a ešte viac v potravinárstve.

Cieľom ministerstva pre obdobie do roku 2027 bude  preto výrazná podpora celých potravinových vertikál. To znamená, že bude podporené napr. nielen pestovanie, ale aj základné spracovanie komodity, napr. jej zabalenie, či úpravu na odvoz a ďalšie spracovanie. V predprípravnej fáze MPRV SR vytipovalo perspektívne vertikály, ktorými sú v našich klimatických podmienkach pestovanie a spracovanie zeleniny, ovocia, zemiakov a vinohradníctvo.

Nový prístup zvolilo ministerstvo pri rozvoji živočíšnej výroby, kde je podmienkou Európskej únie zlepšovanie životných podmienok zvierat. Dôraz kladie MPRV na podporu produkcie mlieka ako aj chov oviec a kôz.

Spoločná poľnohospodárska politika však nie je iba o financovaní, zmyslom je predovšetkým podpora rozvoja vidieka. Stratégiou napĺňania tohto cieľa pre nadchádzajúce obdobie je  podpora malých fariem, mladých farmárov a podnikateľov na vidieku. Zvyšujú sa preto priame platby v objeme 61,5 milióna eur pre mladých farmárov. Jednorazová podpora sa bude týkať 600 mladých poľnohospodárov. Na program rozvoja vidieka LEADER pôjde viac prostriedkov z II. piliera v objeme 166,7 mil.

Intervenčná stratégia je stále v procese prípravy, z toho dôvodu nie sú vylúčené menšie zmeny. Európska komisia mešká s prípravou súvisiacej legislatívy, teda pravdepodobne do konca roka nebude možné pripraviť finálny dokument. Pre MPRV SR je však stále záväzný decembrový termín odovzdania Intervenčnej stratégie. Následne ešte bude podrobená pripomienkovaniu. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood