Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

MPRV SR a PPA spustili dve výzvy na obnovu lesov a budovanie turistickej infraštruktúry v nich

03-08-2022

Od 1. septembra 2022 môžu obhospodarovatelia lesov podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Programu rozvoja vidieka na projekty obnovy a výchovy ochranných lesov a lesov osobitného určenia najmä podsadbou lesných porastov. Na výzvu je alokovaných 9 miliónov EUR a MPRV SR očakáva, že vďaka nim dôjde k obnove lesov minimálne na ploche 1800 ha.

Detaily výzvy sú zverejnené na https://www.apa.sk/58-prv-2022

Ďalšia výzva je zameraná na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Zapojiť sa môžu okrem všetkých obhospodarovateľov lesov aj občianske združenia. Na výzvu je celkovo vyčlenených 7,5 milióna EUR a sú určené na budovanie náučných a turistických chodníkov a cyklotrás, na súvisiace prvky značenia a mapové tabule, ako aj na jednoduché stavby ako sú pozorovateľne, vyhliadkové veže a ďalšie objekty, ktoré sprístupnia poznávanie lesných ekosystémov širokej verejnosti. Detaily výzvy sú zverejnené na https://www.apa.sk/59-prv-2022

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood