Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik

17-06-2022

Názov a sídlo organizácie:

Hydromeliorácie, štátny podnik
Vrakunská 29
825 63 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, prírodovedné, technické, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 2 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: Znalosť právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva súvisiacich s problematikou hydromeliorácií; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti štátneho podniku; predloženie Stratégie a koncepcie rozvoja Hydromeliorácie, štátny podnik.

Manažérske, komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti.

Podmienkou účasti a zároveň požiadavkou na výberovom konaní je zaslanie návrhu Stratégie a koncepcie rozvoja Hydromeliorácie, štátny podnik formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4. Pri spracovaní stratégie a koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané sú: znalosť cudzích jazykov, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Úradne overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
  • Stratégia a koncepcia rozvoja Hydromeliorácie, štátny podnik – v rozsahu max. 10 strán A4
  • Originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách – požadovaných dokladoch
  • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
  • Písomný súhlas so zverejnením Stratégie a koncepcie rozvoja Hydromeliorácie, štátny podnik
  • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane súhlasu s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z výberového konania, online prenosu, verejnej prezentácie na internetových stránkach prevádzkovateľa, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných prostriedkov za účelom informovania verejnosti o procese výberového konania a zverejnenia výsledkov z výberového konania (dokument na stiahnutie TU).

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie tvorí písomná a ústna časť. Písomná časť výberového konania pozostáva z absolvovania odborného testu. Ústna časť výberového konania pozostáva z osobného pohovoru formou verejného vypočutia uchádzačov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK riaditeľ Hydromeliorácie, štátny podnik“ do 08.07.2022 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood