Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik

30-05-2024

Názov a sídlo organizácie:

Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik
Parková 13
951 93 Topoľčianky

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, ekonomické, právnické, prírodovedecké alebo technické

Špecifické kritériá a požiadavky:

 • znalosť právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva súvisiacich s problematikou chovu koní,
 • všeobecná znalosť zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
 • všeobecná znalosť zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • znalosť zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 • zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obchodného zákonníka,
 • manažérske schopnosti a zručnosti, interpersonálne zručnosti, organizačné schopnosti.

Vítané sú: znalosť cudzích jazykov, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overená fotokópia vysokoškolského diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie do výberového konania a v priložených požadovaných dokladoch,
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dokument na stiahnutie TU).

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie sa uskutoční ústnou formou.

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK predseda dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik“ do 13.06.2024 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood