Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu dvoch členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik

13-01-2021

Názov a sídlo organizácie:
Hydromeliorácie, štátny podnik
Vrakunská 29
825 63 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie (ukončené maturitnou skúškou) alebo vysokoškolské vzdelanie

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva súvisiacich s problematikou hydromeliorácií;  všeobecná znalosť zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov; znalosť zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní a obchodného zákonníka

Vítaná je: znalosť cudzích jazykov, certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením a názvom pracovnej pozície
  • Osobný dotazník
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a požadovaných dokladoch
  • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
  • Písomný súhlas so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou. Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK člen dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik“ do 14 dní (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo odtlačku podania osobne v podateľni ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:   

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood