Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š.p.

28-07-2022

Názov a sídlo organizácie:

Závodisko, š.p.
Starohájska 29
852 69 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ukončené maturitnou skúškou) alebo vysokoškolské vzdelanie

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva súvisiacich s problematikou chovu koní a problematiky dostihovej prevádzky; všeobecná znalosť zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov; znalosť ďalších právnych predpisov súvisiacich s činnosťou štátneho podniku; interpersonálne zručnosti, manažérske schopnosti a zručnosti, organizačné schopnosti.

Vítaná je: znalosť cudzích jazykov, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške alebo vysokoškolského diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis
  • Originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie do výberového konania a v prílohách – požadovaných dokladoch
  • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
  • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (dokument na stiahnutie TU)

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie sa uskutoční ústnou formou.

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti v prípade predloženia čestného vyhlásenia o bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK člen dozornej rady Závodisko, š.p.“ do 11.08.2022 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood