Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky začína verejné ex post konzultácie

18-04-2024

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je gestorom reformy ex post hodnotenia regulácií, do ktorej sú zapojené všetky ministerstvá. Cieľom ex post hodnotenia je posúdiť, ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký prínos a náklady predstavujú pre podnikateľskú sféru.

Rezort pôdohospodárstva začína dnešným dňom, t.j. 18.4. 2024 verejné ex post konzultácie v súvislosti so zákazom používať suroviny od drobných farmárov na podnikanie v zmysle nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam a v zmysle nariadenia vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá, ktoré budú trvať do 18.5.2024.

Zapojenie sa do verejných ex post konzultácií je kontaktovanie zodpovednej osoby uvedenej v oznámení o začatí verejných ex post konzultácií ku konkrétnej regulácii, pričom budú vykonané aj cielené ex post konzultácie s podnikateľskými subjektami v rámci Pracovnej skupiny pre potravinové právo.“

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood