Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Vlčan rokoval v Luxemburgu o aktuálnej situácii na trhu a o pomoci pre poľnohospodárov

14-06-2022

V pondelok 13. júna sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan zúčastnil rokovania Rady ministrov AGRIFISH v Luxemburgu. Išlo o poslednú Radu ministrov pod vedením francúzskeho predsedníctva, keďže od 1. júla preberá vedenie Rady české predsedníctvo.

Ministri počas zasadnutia diskutovali o aktuálnej situácii na poľnohospodárskom trhu, ktorý je dlhodobo vystavený dopadom rastúcich cien energií a vstupov, čo ešte viac zhoršila ruská invázia na Ukrajinu. Minister Vlčan informoval Komisiu a ministrov o nepriaznivej situácii na Slovensku, kde má nárast vstupných cien dopad najmä na sektor živočíšnej výroby. Vo výrobe kravského mlieka hlásia producenti nárast nákladov od konca minulého roka v prepočte o 10 centov na kilogram mlieka. Problémy s odbytom mliečnych výrobkov podľa ministra Vlčana pozorujeme v sektore oviec a kôz, nárast vstupných cien tiež dlhodobo ovplyvňuje aj sektor bravčového mäsa, kde po nádejnom zlepšení výkupných cien došlo po krátkej dobe k ich opätovnému zníženiu. S. Vlčan zároveň zdôraznil nevyhnutnosť hľadania spoločných riešení keďže: „Aktuálne problémy vedú k neúmernému nárastu cien potravín, čo vyvoláva negatívne nálady v spoločnosti a tlak najmä na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.“

Jeden z nástrojov na riešenie dopadov súčasnej krízy predstavuje opatrenie na umožnenie poskytnutia výnimočnej dočasnej pomoci z druhého piliera SPP, o ktorého umožnenie sa dlhodobo usilovalo aj Slovensko. Minister Vlčan preto uvítal predloženie tohto opatrenia, ktoré Komisia predstavila ako doplnok k balíku opatrení na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti z marca tohto roka. V súvislosti s jeho implementáciou však poznamenal, že pre Slovensko je dôležité, aby bolo poskytovanie pomoci čo najjednoduchšie. „Uvítali by sme, ak by sa napĺňanie cieľov dalo overovať automaticky, na základe už existujúcich údajov a databáz. Za napĺňanie cieľov by sa teda mohlo považovať to, že poľnohospodár spĺňa podmienky pre priame platby na greening,“ doplnil minister.

Ministri sa tiež venovali pripravovanej legislatíve o trvalo udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, ktorú by Komisia mala predstaviť 22. júna. Cieľom navrhovaného právneho aktu, ktorý vyplýva zo stratégie EÚ „Z farmy na stôl“, je dosiahnuť zníženie používania pesticídov o 50%. Slovensko sa pridalo k 9 členských štátov, ktoré v spoločnom dokumente požiadali, aby nadchádzajúca legislatíva zohľadňovala intenzitu používania pesticídov v danom členskom štáte a potrebu ochrany rastlín s cieľom zachovať dostatočnú úroveň poľnohospodárskej výroby zaručujúcu potravinovú bezpečnosť. Ministri tiež vo svojom spoločnom stanovisku zdôraznili, že cieľ zníženie používania pesticídov o 50% by mal byť dosahovaný na celoeurópskej úrovni a nie na úrovni jednotlivých štátov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood