Facebook Statistics

Aktuality

Minister Mičovský si pripomenul dôležitý míľnik v histórii našich lesov

17-05-2021

Lesníctvo na Slovensku si tento rok pripomína významné výročie od vzniku svojej existencie. Uplynulo 150 rokov odvtedy, čo fungujú ako samostatné hospodárske odvetvie. Na spomienkovom podujatí, ktoré pri tejto príležitosti pripravil štátny podnik LESY SR sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský.

Lesné hospodárstvo, ako cieľavedomá činnosť, sa u nás datuje od 16. storočia. Lesná výroba, ako aj ich správa však bola podriadená záujmom baní a hút, ktoré so ziskami z dreva a iných produktov lesa kryli deficitnú banskú výrobu a len v malej miere investovali do lesného hospodárstva na skvalitnenie jeho prevádzky. Ťažba prebiehala ľubovoľne, bez zabezpečenia obnovy vyťažených porastov. Zásadným bol však predpis Márie Terézie z roku 1769, ktorý určoval poriadok pri rúbaní dreva ale aj to, ako sa majú pestovať nové lesy a ako z nich zabezpečiť trvalý úžitok, dnes nazývaný trvalo udržateľný rozvoj.

Nevyhnutnou podmienkou rozvoja moderného lesníctva bol neustály pokrok vedy a školstva. Uvedené okolnosti a pričinenie vtedajších lesníckych osobností, ako aj krajinského lesníckeho spolku, viedlo vtedajšie Uhorské ministerstvo financií - ako rezortný orgán k tomu, že úplne odlúčili lesné hospodárstvo od komorského baníctva. V roku 1871 vydalo uhorské ministerstvo financií dekrét, ktorým sa na základe panovníkovho súhlasu oddelila správa baní od správy lesov - lesníctvo sa vydalo na cestu samostatného hospodárskeho vývoja, nezávislého na baníctve a priemysle.

"Sedemstoročná lesnícka história má veľa míľnikov, 150. výročie osamostatnenia od baníctva medzi ne rozhodne patrí. Som rád, že lesníci na túto udalosť nezabudli, pretože poznanie vlastnej histórie je kľúčom k  zdarnej budúcnosti. Som presvedčený, že bez lesníckeho umenia, vďaka ktorému sa lesy na Slovensku zachovali, by takáto budúcnosť nebola možná," uviedol pri tejto jubilejnej príležitosti na pôde štátneho podniku LESY SR v Banskej Bystrici minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

Významný míľnik v histórii slovenského lesníctva, ktoré si tento rok pripomína 150 rokov od svojho osamostatnenia od baníctva budú onedlho pripomínať nové informačné tabule. Tie budú umiestnené na budove generálneho riaditeľstva štátneho podniku LESY SR, Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, ako aj na všetkých budovách lesných správ a odštepných závodov. Spolu ich je až 25.

Ku koncu leta je v tejto súvislo naplánovaná výstava venovaná tomuto výročiu s názvom Lesnícke letokruhy a na jeseň by sa do výklenku priečelia budovy generálneho riaditeľstva š.p. LESY SR mala vrátiť patrónka- socha Panny Márie.

Viac o histórii nájdete aj: https://bit.ly/3w1ruc3


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood