Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Kauzou Dobytkár to nekončí

18-03-2021

Podozrenia z korupcie a netransparentného vyplácania dotácií vrhajú tieň na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) už značne dlhú dobu. Teraz tieto nekalé činy potvrdzuje aj forenzný audit, ktorý dalo vypracovať nové vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) po svojom nástupe na tento úrad. Práve forenzný audit poukazuje na skutočnosť, že takmer až v 60% preskúmaných úkonoch pravdepodobne dochádzalo k neoprávnenému vyplácaniu finančných prostriedkov.

Hlavným cieľom forenzného auditu bolo identifikovať projektové a priame podpory, ktoré mohli byť potencionálne považované za neoprávnené. Audit mal za úlohu aj vyčísliť výšku takýchto platieb a sformulovať odporúčania na posilnenie vnútorných kontrolných systémov a procesov v PPA. S víziou väčšej transparentnosti a nulovou korupciou totiž prichádzalo vedenie agrorezortu do úradu  na čele s Jánom Mičovským v marci minulého roka.

„Nikdy som nepochyboval o tom, čo je dávno verejným tajomstvom. Percento neoprávnene vyplatených prostriedkov a výška sumy, o ktorú bola táto krajina ochudobnená, ma však hlboko zarmucuje. Je to opodstatnený dôvod na to, aby sme všetky zistenia pochybení v oblasti vyplácania podpôr v agrorezorte dali riadne vyšetriť a pokúsili sa finančné prostriedky vrátiť späť do skutočného rozvoja slovenského poľnohospodárstva,“ povedal minister Ján Mičovský na tlačovej konferencii.

Forenzný audit vykonávala spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko v čase od konca mája 2020 do 18. februára 2021. Audit popísal a identifikoval z forenzného overenia možné podvodné schémy, ako aj podozrenia a ostatné kľúčové zistenia aktivít v programovom období počas rokov 2014 až 2020. „S hraničnou istotou dnes vieme, že známou kauzou Dobytkár podozrenia nekončia. Prešetrilo sa 110 prípadov v hodnote 47 miliónov EUR. Z preskúmaných platieb bolo vyše 27 miliónov pravdepodobne spojených s korupciou a nekalosťami,“ uviedol štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko.

K najvyššej miere pravdepodobných pochybení dochádzalo v prípade projektových podpôr. Naopak, v systéme priamych platieb sa očakávane preukázalo, že objektívnejšie pravidlá prinášajú menšie možnosti na špekulácie.

Vedenie agrorezortu si kladie za jednu z hlavných úloh takéto aktivity už viac nedopustiť. S týmto cieľom zriaďuje odbornú komisiu, ktorá zavedie do praxe viaceré opatrenia a výstupy Forenzného auditu vykonaného v PPA. Komisia so svojím šesťčlenným riadiacim výborom, na ktorého čele bude štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko, bude priamo podriadená ministrovi. Odborná komisia bude ďalej dohliadať na činnosti pracovných skupín, zložených zo zamestnancov MPRV SR, PPA a externých špecialistov, ktorí budú implementovať jednotlivé opatrenia pre priame platby, projektové výzvy, informačné technológie a ďalšie identifikované oblasti.

Minister Ján Mičovský tak verejnosti dokazuje, že jeho zasadnutie do stoličky ministra malo svoje dôležité opodstatnenie. Spolu so štátnym tajomníkom Martinom Feckom napĺňajú sľub očisty PPA od korupcie. Aktivity vedenia MPRV SR však spôsobujú vlnu nervozity u tých, ktorí pravdepodobne budú mať čo orgánom činným v trestnom konaní vysvetľovať.

„Zabezpečíme transparentnú a bezkorupčnú platobnú agentúru, ktorá bude mať otvorené dvere pre všetkých, ktorí budú mať nárok na poberanie platieb a podpôr na rozvoj svojej činnosti v agrosektore. Dobré známym percentám z projektov je definitívny koniec. Cieľ máme spoločný -  zveľadenie jedinečného slovenského vidieka,“ uzavrel minister Ján Mičovský.

Podozrenia z podvodného správania poukazujú napríklad na vysoké honoráre pre konzultantov, ktoré sa pohybovali vo výške viac ako 25% z celkovej výšky nenávratného finančného príspevku. Audit poukazuje na účelové zaradenia podnikov do kategórií podnikov, ktoré nie sú vo finančných ťažkostiach. Ďalej na účelové opätovné prehodnocovanie bodového ohodnotenia projektov, čím dochádzalo k vyradeniam na úkor nahradenia iných uchádzačov zo zásobníka projektov „pod čiarou“. Zistenia auditu poukazujú aj na konflikt záujmov u žiadateľov, alebo jeho dodávateľov a pracovníkov PPA. V niektorých prípadoch konzultanti vystavili faktúry za vykonané služby niekoľko týždňov skôr, ako bolo PPA prijaté interné rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Forenzný audit identifikoval aj pravdepodobné ovplyvňovanie schvaľovacieho procesu - meniace sa kritériá výberu počas vyhodnocovania projektov. Opakovane dochádzalo aj k zlyhaniu PPA pri kontrole žiadostí. Vo viacerých prípadoch dochádzalo k neprimerane vysokým maržiam – pri tzv. „kombajnovej výzve“ sa zisková prirážka pohybovala v rozpätí od 19 do 122 % (kombajn s kúpnou cenou 265 000 EUR stál v tejto výzve takmer 600 000 EUR). Dochádzalo aj k nedostatkom v procese verejného obstarávania pri použití kritéria cena a čas. Ako príklad agrorezort opisuje výstavbu cesty, kde víťazná ponuka na základe časového dodania skoršieho o 23 hodín, ako ďalší v poradí predražila cenu práce o viac ako pol milióna EUR.

Ministerstvo postupuje všetky zistenia pochybení pri vyplácaní finančných prostriedkov orgánom činným v trestnom konaní. Pri dosiahnutí spravodlivosti a potrestaní nezákonného správania poskytne ministerstvo maximálnu súčinnosť s cieľom postihnutia všetkých, ktorí sa na tomto nekalom biznise podieľali. Agrorezort si od týchto postupov sľubuje dosiahnuť značnú satisfakciu za všetky napáchané krivdy poctivým poľnohospodárom, potravinárom a lesníkom.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood