Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Kalkulačka na výpočet pomoci určenej na kompenzáciu sucha prostredníctvom živočíšnej výroby

13-10-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pristúpilo k cielenej kompenzácii sucha prostredníctvom živočíšnej výroby v celkovej výške 50 miliónov EUR. Pomôže tak pestovateľom objemových krmív a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľom vo výslednej cene mlieka a mäsa. Ide o historicky prvý prípad kompenzácie sucha, ktorá sa bude vyplácať ešte v tom istom roku, ako sucho negatívne ovplyvnilo úrodu. 

Sekcia stratégií, analýz a prierezových činností vypracovala pre potenciálnych žiadateľov kalkulačku, ktorá umožňuje vypočítať výšku pomoci na základe vstupných údajov zadaných žiadateľom. Kalkulačka má výlučne orientačný charakter. Presný výpočet, ktorý zohľadňuje individuálne odlišnosti v žiadosti o poskytnutie pomoci, je výsledkom osobitného procesu, ktorý sa začína podaním žiadosti o pomoc a končí podpísaním zmluvy o poskytnutí pomoci. Orientačná suma vypočítaná pomocou tejto kalkulačky, sa preto nemusí zhodovať so sumou vypočítanou Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood